OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

Projekt „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26.07.2013r. do 27.08.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody. - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pok. nr 115 w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.08.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pok. Nr 102 o godz. 1300

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium na piśmie, a zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i www.brody.info.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2013r.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Brody_Prognoza-1 wyłozenie.pdf)Brody_Prognoza-1 wyłozenie.pdfBrody_Prognoza-1 wyłożenie634 Kb11.07.2013 10:49
Pobierz ten plik (Brody_studium_10.07.2013-1 do wyłozenia.pdf)Brody_studium_10.07.2013-1 do wyłozenia.pdfBrody_studium_10.07.2013-1 do wyłożenia1002 Kb11.07.2013 10:50
Pobierz ten plik (Brody_synteza_10.07.2013 do wyłozenia.pdf)Brody_synteza_10.07.2013 do wyłozenia.pdfBrody_synteza_10.07.2013 do wyłożenia137 Kb11.07.2013 10:50
Pobierz ten plik (infrastruktura do wylozenia.jpg)infrastruktura do wylozenia.jpgInfrastruktura do wylożenia8084 Kb11.07.2013 11:07
Pobierz ten plik (kierunki zagospodarowania do wylozenia.JPG)kierunki zagospodarowania do wylozenia.JPGKierunki zagospodarowania do wyłożenia7871 Kb11.07.2013 11:14
Pobierz ten plik (prognoza.JPG)prognoza.JPGPrognoza7665 Kb11.07.2013 11:17
Pobierz ten plik (uwarunkowania zagospodarowania do wylozenia.JPG)uwarunkowania zagospodarowania do wylozenia.JPGUwarunkowania zagospodarowania do wyłozżnia7323 Kb11.07.2013 11:19

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 11 lipca 2013 10:47
Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013 10:48