Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2013r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.03.2013r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. tekst jednolity z 2012 poz.647) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20.03.2013r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 25-75 przy ul. Starachowickiej w m. Lubienia w ramach zadania inwestycyjnego PN.: „Przebudowa sieci gazowej s/c w ul. Starachowickiej w m. Lubienia” na działkach nr ewidencyjny: 125/1202, 783, 102/1212, 102/1219, 102/1220, 102/1221, 102/1222, 102/1223, 102/1224, 102/1218, 102/1217, 102/1216, 102/1215, 102/1214, 102/1213 w obrębie ewidencyjnym 010 Lubienia, gmina Brody

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku

Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

 

działającej przez Pełnomocnika

Pana Artura Machulę

przedstawiciela firmy P.P.B. INSTAL PROJEKT

Ostrowiec Św. ul. Boernera 6

 

 

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 04.04.2013r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach;

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia;

  • Na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (decyzja.pdf)decyzja.pdf 86 Kb20.03.2013 09:57

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 20 marca 2013 09:51