Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w Lubienii

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 28.02.2013r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.02.2013r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia PE w zakresie średnic zawierających się w przedziale od dn 63-110 oraz włączenie do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 174, 490/4, 490/, 490/2, 489, 487, 486, 488/1, 485, 484, 483, 482, 481/2, 585, 643/1, 644, 645, 656, 651, 647/4, 647/5, 652/1, 652/2 położonych w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku      

Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

działającej przez Pełnomocnika

Pana Artura Machulę przedstawiciela firmy P.P.B. INSTAL PROJEKT Ostrowiec Św. ul. Boernera 6

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 14.03.2013r.

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

                                                                                                                     

Wójt Gminy Brody

                                                                                                                      Andrzej Przygoda

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  •  Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach
  •  Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia
  •  Na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (gazociąg lubienia decyzja gotowa.pdf)Decyzja 132 Kb28.02.2013 16:01

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 28 lutego 2013 15:58