Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadania pożytku publicznego

Wójt Gminy Brody ionformuje, że w związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2013 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zostały udzielone następujące dotacje:

 

Sfera pożytku publicz-
nego
:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2013 roku:

Kwota dotacji na zadanie

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania:

 

Upow-szech-nianie kultury fizycz-nej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

40 000zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9; 27- 230 Brody

Od dnia podpi-sania umowy

do 17 grudnia 2013

roku.

2

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe, organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

4 500 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” w Stykowie ul. Świętokrzyska 57-27-230 Brody

2 900 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5; 27-230 Brody

2 600 zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki” Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

10 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody

Profilaktyka zależnień, przeciw-działanie patologiom społecznym

4

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

15 000 zł

 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

Pomoc społeczna

5

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

1 500 zł

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

2 000 zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go maja 73; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Łączna kwota przewidywanych dotacji:

78500 zł

 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie).

Na otwarty konkurs ofert w I - edycji dotyczący realizacji zadań publicznych w 2013 r. wpłynęło 9 ofert od 8 podmiotów. Przyznano dotację dla ośmiu stowarzyszeń. Oferty złożone przez te podmioty spełniły warunki ogłoszenia, pod względem formalnym. Odrzucono jedną ofertę , która nie uzyskała wymaganej liczby punktów ze względu na niską skuteczność wnioskowanego zadania. Kwota czterech dotacji jest niższa od wnioskowanych ze względu na maksymalną ilość środków przeznaczonych na to zadanie. Przy zmniejszeniu kwoty jednej dotacji wzięto pod uwagę obniżoną punktację zadania pod kątem sposobu realizacji zadania.

 


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: czwartek, 21 lutego 2013 09:53