OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 6.03.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 6.03.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10§1, art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

    Budowie gazociągu średniego ciśnienia PE w zakresie średnic zawierających się w przedziale od dn 32-160. Włączenie do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia,

obręb Lubienia dz. nr 495/6, 495/7, 495/5, 491/6, 497/4, 497/5

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego w dniu 2.03.2012 przez:

 

Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Leofflera 2

 

reprezentowaną przez pełnomocnika Artura Machulę przedstawiciela firmy P.P.B. INSTAL projekt 27-400 Ostrowiec Św. ul. Boernera 6.

 

Strony mogą brać czynny udział w każdym studium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 23.03.2012r. w Urzędzie Gminy w Brodach w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska pokój nr 115 I piętro.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Henryka Ladyca   
Data opublikowania: wtorek, 06 marca 2012 16:06
Poprawiony: wtorek, 06 marca 2012 16:10