Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziływania przedsięwzięcia na środowisko

Znak: PB.6220.02.2012                                                                    Brody dn., 26.01.2012r.

Obwieszczenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.);


Wójt Gminy Brody
zawiadamia


że dnia 25.01.2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu w ZGM Zębiec S.A. Centrum Innowacyjnych Technologii i Serwisu dla Odlewnictwa i Wiertnictwa”.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte  dnia 25.01.2012r. na wniosek Zakładów Górniczo – Metalowych w Zębcu Spółka Akcyjna.
Decyzja zostanie wydana przez Wójta Gminy Brody po wcześniejszym uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach;
Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy Brody  przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia tj. od 9.02.2012r. do 01.03.2012r..  Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 116. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.
W przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem wyrażonym licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w/w sprawie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa o której to zostanie umieszczone zawiadomienie na stronie internetowej Urzędy Gminy Brody http://bip.brody.info.pl/, tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: piątek, 27 stycznia 2012 12:08
Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2012 12:11