Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody.

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody


Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art.46 pkt 1, art 50 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody. Do sporządzenia zmiany studium Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałą Nr XV/71/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także składać wnioski dotyczące prognozy w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, czyli do dnia 10.02.2012r.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 12 stycznia 2012 11:08