WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO W DNIU 4 stycznia 2012 r.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO W DNIU 4 stycznia 2012 r.

 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 21.12.2011 r.
Termin zdjęcia wykazu : 03.01.2012 r.

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nieruchomość
z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Opis lokalu

Obowiązkowy rodzaj działalności

w lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Uwagi

1.

BRODY, ul. Starachowicka 9

Lokal o pow. 35 m2

Kw 19477

 

Wieś i gmina Brody,

Dz. nr 1301

 

Lokal położony na parterze. Instalacja elektryczna i wod.-kan. oddzielna, c.o. –wspólna dla całego budynku. Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się będzie na zasadach obowiązujących
w budynku.

 

Usługi pocztowe

Czynsz oraz opłaty za media –płatne do dnia 21 każdego miesiąca

230,00 zł

Budynek stanowi własność Gminy Brody,

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem: Paweł Zięba

Nr tel. 41 2711231

 

 

 

 

 

 

Stawka czynszowa ustalona w wyniku przeprowadzenia przetargu będzie waloryzowana narastająco raz w roku począwszy od dnia 1 marca danego roku, o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. Zmiana wysokości stawki czynszowej w wyniku wyżej wymienionych waloryzacji nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych w oparciu o ich nową wysokość. Zmiana w/w stawek i w związku z tym zmiana wysokości opłat miesięcznych za świadczenia dodatkowe nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie również płacić podatek od nieruchomości, w wysokości i w sposób określony w Uchwale Rady Gminy w Brodach. Jeżeli zachodzi konieczność zawieszenia na elewacji lub na innych częściach wspólnych budynku, reklam, tablic informacyjnych najemca zobowiązany będzie zawrzeć umowę oraz uiszczać opłaty wg stawek ustalonych w Uchwale Rady Gminy w Brodach.


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: środa, 21 grudnia 2011 13:30
Poprawiony: czwartek, 12 stycznia 2012 11:05