Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191, 1227, położonych w miejscowości Brody

Brody 15.12.2011r.

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191, 1227, położonych w miejscowości Brody

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Brody nr X/60/2010 z dnia 29 października 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2011r. do 16 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ulicy Stanisława Staszica 3 pokój nr 102 w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3 w msc. Brody o godz. 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2012r.

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brody

podaje do publicznej wiadomości

 

zawiadamia się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191, 1227 położonych w miejscowości Brody.

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt2, 7 i 23 lit. D, art. 39 ust. 1, pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. )oraz uchwały X/60/2010 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010r.

Zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191, 1227 położonych w miejscowości Brody i prognozie oddziaływania na środowisko. Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są do publicznego wglądu w dniach od dniach od 27 grudnia 2011r. do 16 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ulicy Stanisława Staszica 3, pokój nr 102 w godz. 0d 8:00 do 15:00, na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody pod adresem: www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok.116 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni tj. do 30 stycznia 2012. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosku złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2012r.

 

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: piątek, 16 grudnia 2011 12:13
Poprawiony: czwartek, 22 marca 2012 12:55