Zaproszenie do konsultacji

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr X/69/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Brodach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brody zaprasza członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Konsultacje polegają na wyrażaniu opinii lub uwag dotyczących wspomnianego dokumentu, w czasie spotkania w dniu 22 listopada 2011r. o godz. 14:00, w Urzędzie Gminy Brody. Projekt programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brodach. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mariusz Zawłocki – pracownik Urzędu Gminy Brody.


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: wtorek, 15 listopada 2011 13:42