WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 2 GRUDNIA 2011 r.

 

 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 14.11.2011 r.
Termin zdjęcia wykazu : 02.12.2011 r.

Lp.

Opis nieruchomości

Nieruchomość
z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Opis lokalu

Obowiązkowy rodzaj działalności w lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Uwagi

1.

BRODY, ul. Starachowicka 9

Lokal o pow. 35 m2

Kw 19477

 

Wieś i gmina Brody,

Dz. nr 1301

 

Lokal położony na parterze. Instalacja elektryczna i wod.-kan. oddzielna, c.o. –wspólna dla całego budynku. Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się będzie na zasadach obowiązujących
w budynku.

usługowa

Czynsz oraz opłaty za media –płatne do dnia 21 każdego miesiąca

390,00 zł

Budynek stanowi własność Gminy Brody,

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem: Paweł Zięba

Nr tel. 41 2711231

 

Stawka czynszowa ustalona w wyniku przeprowadzenia przetargu będzie waloryzowana narastająco raz w roku począwszy od dnia 1 marca danego roku, o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. Zmiana wysokości stawki czynszowej w wyniku wyżej wymienionych waloryzacji nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych w oparciu o ich nową wysokość. Zmiana w/w stawek i w związku z tym zmiana wysokości opłat miesięcznych za świadczenia dodatkowe nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie również płacić podatek od nieruchomości, w wysokości i w sposób określony w Uchwale Rady Gminy w Brodach. Jeżeli zachodzi konieczność zawieszenia na elewacji lub na innych częściach wspólnych budynku, reklam, tablic informacyjnych najemca zobowiązany będzie zawrzeć umowę oraz uiszczać opłaty wg stawek ustalonych w Uchwale Rady Gminy w Brodach.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 15 listopada 2011 14:28
Poprawiony: wtorek, 15 listopada 2011 14:33