Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

O G Ł O S Z E N I E

 W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2011 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2011 roku:

Nazwa oferenta:

Dotacja na zadanie:

Okres realizacji zadania:

Upow-szechnia-nie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe w dziedzinie
piłki nożnej, organizację i udział
w zawodach piłki nożnej wraz
z niezbędnym przygotowaniem obiektu sportowego. 

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Nad Zalewem 7
27-230 Brody

1 250zł.

Od dnia podpisania umowy
do dnia
17 grudnia 2011 roku.

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9 27- 230 Brody

35 000zł.

Stowarzyszenie „Barchan” Krynki ul. Długa 111
27-230 Brody

1 250zł.

2

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki. 

LKB „Rudnik”
Rudnik ul. Ostrowiecka 27 27-230 Brody

9 500zł.

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie wędkarstwa. 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31
25-312 Kielce

3 000zł.

Profilaktyka uzależnień, przeciw-działanie patologiom społecznym 

4

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe . „Rodzina” ul. St. Staszica 3
27-230 Brody

16 000zł.

Pomoc społeczna

5

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. 

Bank Żywności Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 73
27-400 Ostrowiec Św.

2 000zł.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe . „Rodzina” ul. St. Staszica 3
27-230 Brody

1 500zł.

Łączna suma środków przeznaczonych na dotacje:  

69 500zł.

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie).

Kwota czterech dotacji jest niższa od wnioskowanych ze względu na maksymalną ilość środków przeznaczonych na to zadanie. Proponowane kwoty dotacji w opinii Komisji dają gwarancję skutecznego zaangażowania podmiotów w rozwiązywanie problemów społecznych oraz realizacji zadań publicznych i uzyskania spodziewanych efektów.

Dziękuję członkom organizacji pozarządowych za pracę na rzecz propagowania kultury fizycznej oraz rozwiązywania problemów społecznych w gminie Brody.

Andrzej Przygoda

Wójt Gminy Brody


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: piątek, 18 marca 2011 15:18