Ogłoszenie Wójta z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości

Brody, dnia 11.08.2011r.

Nr G.6840. 9.2011

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody, przy ul. Słonecznej, gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1406/18, i 117/11 o powierzchni ogólnej 0,0233 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KI1H/00025018/3.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej oraz do energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym część gminy Brody zatwierdzonym uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 54, poz. 381 z dnia 12.02.2010r powyższa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunki przetargowe są spełnione przez ograniczoną liczbę osób właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich z uwagi na brak możliwości zagospodarowania działki jako samodzielnej.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) w dniu 19.09.2011r.

Cena wywoławcza nieruchomości 12 810,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset dziesięć).

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23 % .

Wadium w pieniądzu w kwocie 1280,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 16.09.2011 r. włącznie .

Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brody, sala nr 102 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu opisanego wyżej jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

- oryginału dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego

właściwego dla danego podmiotu i dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot,

- odpowiedniego pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

- oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu,

- w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków, w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Cudzoziemcy tj. osoby nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni przedłożyć Komisji Przetargowej promesę- przyrzeczenie wydania zezwolenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jedn. z 1996r. Dz.U.Nr 54, poz. 245 ze zm)

Cudzoziemiec, który nie posiadał promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zgodę MSWiA na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, w prasie lokalnej oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip.brody.info.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Brody - pokój nr 209, 208 tel. (041) 271- 13 – 30 wew. 220 lub 219.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: środa, 17 sierpnia 2011 14:01
Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2011 14:22