Wykaz lokali użytkowych do oddania w najem w trybie przetargu w dniu 7 kwietnia 2011r.

,

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 7 KWIETNIA 2011 r.WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 7 KWIETNIA 2011 r.

 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 17.03.2011 r. Termin zdiecia wykazu : 06.04.2011 r.

 

Lp.

Opis

nieruchomości

Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Opis lokalu

Obowiązkowy rodzaj działalności w lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Uwagi

1.

BRODY. ul. Starachowicka 9 Lokal o pow. 49 m2

Kw 19477

Wieś     i gmina

Brody,

Dz. nr 1301

Lokal   położony   na parterze. Instalacja elektryczna, wod.-kan.. oraz  co.  -wspólna  dla całego budynku.     Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się      będzie      na zasadach obowiązuj ących w budynku.

administracyjno-biurową

Czynsz oraz opłaty za media -płatne do dnia 21 każdego miesiąca

540,00 zł

Budynek stanowi własność Gminy Brody,

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem: Paweł Zięba

Nr tel. 41 2711231

 

Stawka czynszowa ustalona w wyniku przeprowadzenia przetargu będzie waloryzowana narastająco raz w roku począwszy od dnia 1 marca danego roku, o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. Zmiana wysokości stawki czynszowej w wyniku wyżej wymienionych waloryzacji nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych w oparciu o ich nową wysokość. Zmiana w/w stawek i w związku z tym zmiana wysokości opłat miesięcznych za świadczenia dodatkowe nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie również płacić podatek od nieruchomości, w wysokości i w sposób określony w Uchwale Rady Gminy w Brodach. Jeżeli zachodzi konieczność zawieszenia na elewacji lub na innych częściach wspólnych budynku, reklam, tablic informacyjnych najemca zobowiązany będzie zawrzeć umowę oraz uiszczać opłaty wg stawek ustalonych w Uchwale Rady Gminy w Brodach.

Lp.

Opis

nieruchomości

Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Opis lokalu

Obowiązkowy rodzaj działalności w lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Uwagi

1.

BRODY. ul. Starachowicka 9 Lokal o pow. 49 m2

Kw 19477

Wieś     i gmina

Brody,

Dz. nr 1301

Lokal   położony   na parterze. Instalacja elektryczna, wod.-kan.. oraz  co.  -wspólna  dla całego budynku.     Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się      będzie      na zasadach obowiązuj ących w budynku.

administracyjno-biurową

Czynsz oraz opłaty za media -płatne do dnia 21 każdego miesiąca

540,00 zł

Budynek stanowi własność Gminy Brody,

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem: Paweł Zięba

Nr tel. 41 2711231


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 18 marca 2011 11:45
Poprawiony: piątek, 18 marca 2011 11:54