OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.01.2011r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 04.01.2011r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 04.01.2011r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii nn ze stacji transformatorowej „Styków 1” na działkach o numerach ewidencyjnych 174/17, 174/16, 174/13, 174/13, 174/15, 174/6, 170, 169, 168, 167, 174/7, 166, 156, 161/2, 162/2, 159, 163, 158 położonych w miejscowości Styków, gm. Brody.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez:

PGE Dystrybucja S.A.

26-110 Skarżysko – Kamienna

Al. Marszalka J. Piłsudskiego 51

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające żądanie.

 

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 20 stycznia 2011 09:19
Poprawiony: czwartek, 20 stycznia 2011 09:22