Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 22.02.2016 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 22 lutego 2016 11:35

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23.12.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 18 stycznia 2016 13:33

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. Budowy urządzenia wodnego – przepustu drogowego oraz rowu odwodnieniowego w pasie drogi gminnej nr G-313009T w miejscowości Rudnik na nieruchomości nr ewid. 133 gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 23.12.2015 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.12.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Budowie urządzenia wodnego – przepustu drogowego oraz rowu odwodnieniowego w pasie drogi gminnej nr G-313009T w miejscowości Rudnik na nieruchomości nr ewid. 133 gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.
Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia t.j. do dnia 06.01.2016 r.
Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Poprawiony: wtorek, 19 stycznia 2016 10:14
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30.12.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 18 stycznia 2016 13:31

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowie drogi gminnej w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa na działkach o numerach ewidencyjnych: 236, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 279, 281/1, 282, 283, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 327, 328, 329, 330, 336, 353, gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 30.12.2015 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.12.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Budowie drogi gminnej w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa na działkach o numerach ewidencyjnych: 236, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 279, 281/1, 282, 283, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 327, 328, 329, 330, 336, 353, gmina Brody.


Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.
Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia t.j. do dnia 19.01.2016 r.
Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12.01.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 15 stycznia 2016 16:07

OBWIESZCZENIE
na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia


że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, reprezentowaną przez Pana Kamila Cieśla – pełnomocnika Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz, ul. Jaskółcza 7 26-110 Skarżysko-Kamienna, w dniu 12.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Piękna na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 1169/1, 1167/1, 610, 611, 606/1 i miejscowości Lubienia ul. Jodłowa na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 676/1, 675/1, 675/2 i 675/7, gmina Brody.

 

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 12.01.2016 r. do 26.01.2016 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 7.15 do 15.15 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 26.01.2016 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Poprawiony: wtorek, 19 stycznia 2016 10:15
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY BRODY
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 14 stycznia 2016 10:46

Nabór wniosków na zbierania, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w roku 2016r.

 

Wójt Gminy Brody informuje, że w 2016r. będzie prowadzona kontynuacja realizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brody na lata 2014 - 2032. Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na rok 2016r. będzie prowadzony do 05.02.2016r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Brody do 05.02.2016r. do godz. 15:15. Wniosek oraz wymagane załączniki można pobrać ze strony internetowej: www.brody.info.pl oraz http://bip.brody.info.pl lub w Urzędzie Gminy Brody (Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pok. nr 203 lub w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 5).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wniosek.doc)wniosek.docWniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczania, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody.40 Kb14.01.2016 10:47
Pobierz ten plik (zalacznik nr 1.docx)zalacznik nr 1.docxOŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ14 Kb14.01.2016 10:49
Pobierz ten plik (zalacznik nr 2.docx)zalacznik nr 2.docxINFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST14 Kb14.01.2016 10:49
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 07 stycznia 2016 14:43

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2016 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docx 10 Kb08.01.2016 09:54
Pobierz ten plik (zaktualiz-harm.doc)Zaktualizowany harmonogram - druk 32 Kb08.01.2016 09:55
Pobierz ten plik (zaktualiz-kosztorys.doc)Zaktualizowany kosztorys - druk 42 Kb08.01.2016 09:55
Pobierz ten plik (zaktualiz-opis-dzialan.doc)Zaktualizowany opis działań 30 Kb08.01.2016 09:55
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2015 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 30 grudnia 2015 09:29

I.7021.85.2015

 

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 460) informuję o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych nr:

 • 313033 T Adamów – Dziurów
 • 313008 T Kuczów – Rzepin

(znajdujących się w powiecie starachowickim Gmina Brody) i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.


Zgłoszenie należy kierować na adres:
Urząd Gminy w Brodach
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody


Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących do umieszczania lub eksploatacji:


a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody (www.brody.info.pl) oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

 

Niniejsza informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody (www.brody.info.pl) oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji
Poprawiony: środa, 30 grudnia 2015 09:35
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21.12.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 29 grudnia 2015 13:39

Znak: PB.6733.03.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. )


podaję do publicznej wiadomości,


że decyzja Wójta Gminy Brody o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 04/14 z dnia 29.08.2014 r. znak PB.6733.03.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz Młynek (ul. Leśna) na działkach o numerach ewidencyjnych: 238/2, 233/3, 231/1, 229/1, 227/1, 225/1, 220/3, 213/2, 211, 210, 209, 201/1, 198/1, 192/1, 190/2, 759/3, 759/2, 179/1, 177/1, 1134/1, 1134/12, 1134/11, 187/1, 173/1, 167/6, 167/8, 168/3, 172, 165/1, 163/1, 159/1, 158/2, 157/1, 153/1, 152/1, 143/1, 138/4, 137, 138/3, 136/4, 136/3, 132/1, 130/1, 131, 125/1, 125/3, 123/2, 118/2, 116/2, 744, 175/1, 167/2, 166/1, 583, 155/4, 148, 139/1, 134/1, 126/2, 118/3, 110/1, 108/6, 102/1, 100/2, 94/1, 78/1, 76/2, 72/2, 68/2, 60/2, 56/2, 50/2, 48/1, 44/2, 40/2, 34, 27/3, 27/2, 25, 23/2, 23/1, 22, 21, 19, 18, 17/2, 10/1, 9/1, 580/3, 580/2, 577/1, 576, 572, 571, 570, 569, 567/2, 566, 563/1, 561/1, 557/3, 557/2, 555/1, 552/1, 551/1, 548/1, 547/2, 535/1, 531/1, 528/1, 522/1, 520/2, 518, 513/1, 512, 511, 510/1, 509/3, 509/2, 497/4, 495/6, 495/7, 497/5, 491/6, 491/5, 491/3, 639/2, 585, 639/7, 639/6, 639/3, 639/4, 640, 636, 635/2, 628/1, 624/1, 621, 620, 617, 613/1, 609/1, 612/2, 607, 606, 603, 602, 599/3, 599/4, 597/1, 596/1, 593, 592, 589, 587, 586/3, 586/2, 102/1226, 102/1227, 102/1205, 102/1212, 102/1224, 102/1223, 102/1222, 102/1221, 102/1220, 102/1219, 102/1218, 102/1217, 102/1216, 102/1215, 102/1214, 102/1213, 783, 125/1211, 125/1201, 125/1202, 125/1203, 125/1206, 125/1210, 125/1204, 125/1208, 734, 733, 732, 731, 730, 727/4, 728/2, 727/3, 726/2, 724, 723, 722/1, 721/1, 720/1, 718, 717, 716/2, 714/2, 714/5, 713/2, 712/2, 629/1, 709/3, 709/2, 708/1, 707, 706, 704, 702, 705, 695, 696, 741/4, 741/6, 697, 700, 630/1, 631/2, 632, 633, 634, 648/2, 736, 648/1, 649, 650, 641, 653/2, 652/2, 652/1, 647/5, 651, 647/4, 665/5, 665/3, 664/11, 664/4, 664/5, 664/7, 664/3, 663/4, 663/6, 662/1, 660/2, 660/1, 659/2, 656/3, 656/7, 656/8, 656/6, 654/1, 656/9, 656/10, 654/4, 654/3, 646, 645, 644, 643/1, 490/4, 490/3, 490/2, 489, 487, 486, 484, 357, 481/2, 480/1, 477/1, 476/1, 473/1, 472/1, 466/1, 461/1, 455/1, 454/1, 449/1, 448/1, 443/1, 442/1, 437/1, 756/1, 756/3, 430/1, 427/1, 426/3, 423/1, 422/1, 421/1, 419/1, 414/1, 769/1, 767/1, 401/4, 772/1, 398/3, 398/4, 396/1, 393/1, 392/1, 389/2, 388/2, 384/1, 383/1, 380/1, 379/1, 376/1, 375/2, 375/3, 377/1, 370, 368/2, 368/3, 367/1, 366/1, 365, 364/3, 364/2, 362/3, 362/5, 361/6, 361/7, 361/8, 360/1, 360/2, 359/2, 358, 196/2, 197/3, 205/2, 232/2, 233/2, 236/2, 242/2, 246/2, 248/2, 253/1, 256/1, 258/1, 260/1, 262/1, 274/1, 276/1, 280/1, 283/2, 762, 771/1, 298/3, 304/1, 306/2, 311/1, 315/2, 317/2, 321/3, 320/2, 321/4, 322/2, 325/2, 324/2, 328/2, 332/2, 334/2, 342/2, 345/3, 348/1, 350/4, 355/1 w obrębie ewidencyjnym Lubienia, gmina Brody oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 86/1, 84/1, 82/5, 82/4, 77/2, 76/2, 71/2, 70/2, 65/2, 1143/2, 64/3, 64/2, 57/1, 56/2, 49/2, 48/2, 41/2, 35/1, 34, 23/1, 22/2, 21/5, 21/4, 2/11, 2/3, 2/1, 1 w obrębie ewidencyjnym Młynek, gmina Brody została sprostowana w następujący sposób:

 

 • na stronie 2 w wierszu 86 od góry wpisać „oraz zjazdu indywidualnego z drogi krajowej na działkę nr 177/1 w obrębie Lubienia, gmina Brody",
 • na stronie 3 w wierszu 9 od dołu wpisać „obsługa komunikacyjna istniejąca droga: krajowa, powiatowa i gminna" zamiast „obsługa komunikacyjna istniejąca droga: powiatowa i gminna".

W wykonaniu dyspozycji art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( 21 grudnia 2015 r.).

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia ( do 28 grudnia 2015 r.).

Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Brody – Referat Planowania Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pokoju 208.

Poprawiony: wtorek, 29 grudnia 2015 13:43
Więcej…
 
Ogłoszenie o wolnym lokalu użytkowym
Wpisany przez Paweł Zięba   
czwartek, 10 grudnia 2015 16:07

Wójt Gminy Brody informuje, że Gmina Brody posiada lokal o powierzchni 87,2m2 do wynajęcia na działalność punktu aptecznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Stykowie ul. Nadrzeczna 1. Lokal położony na parterze. Instalacja elektryczna, c.o. – oddzielna umowa z dostawcami. Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w budynku.

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem:

Paweł Zięba tel. 41 2711231, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 8 grudnia 2015 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 08 grudnia 2015 08:29

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości LIPIE ul. Starachowicka, przeznaczonej do sprzedaży na drodze bezprzetargowej, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: wtorek, 08 grudnia 2015 08:31
Więcej…
 
Bezpłatna sterylizacja i kastracja
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 04 grudnia 2015 13:10

Wójt Gminy Brody informuje mieszkańców Gminy Brody posiadających psy lub o koty o możliwości skorzystania z darmowej sterylizacji zwierząt. Zabiegi wykonywane są w niżej wymienionych gabinetach weterynaryjnych:

Poprawiony: piątek, 04 grudnia 2015 13:12
Więcej…
 
Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 01 grudnia 2015 10:03

 

Wójt Gminy Brody ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.1118).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)Druk oferty 91 Kb01.12.2015 10:24
Pobierz ten plik (przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.doc)Informacje na temat wypełniania druku oferty 164 Kb01.12.2015 10:26
Pobierz ten plik (oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc)Oświadczenie 1 22 Kb01.12.2015 10:27
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)Oświadczenie - dane rejestrowe 10 Kb01.12.2015 10:27
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2016.pdf)Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2016r. 269 Kb01.12.2015 10:28
Pobierz ten plik (zaktualiz-harm.doc)Zaktualizowany harmonogram - druk 32 Kb01.12.2015 10:29
Pobierz ten plik (zaktualiz-kosztorys.doc)Zaktualizowany kosztorys - druk 42 Kb01.12.2015 10:29
Pobierz ten plik (zaktualiz-opis-dzialan.doc)Zaktualizowany opis działań 30 Kb01.12.2015 10:29
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)Wzór umowy 90 Kb01.12.2015 10:30
Pobierz ten plik (sprawozdanie-druk.doc)Druk sprawozdania 116 Kb01.12.2015 10:30
Poprawiony: wtorek, 01 grudnia 2015 10:40
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 30 listopada 2015 09:49

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody ul. Piaskowa, przeznaczonej do dzierżawy podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2015 09:51
Więcej…
 
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 27 listopada 2015 11:26

Projekt w załącznikach poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_rysunek.jpg)Prognoza_srod_rysunek.jpgRysunek prognozy oddziaływania planu na środowisko (projekt)8925 Kb27.11.2015 11:32
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_strona_tytulowa.pdf)Prognoza_srod_strona_tytulowa.pdfPrognoza - Strona tytułowa79 Kb27.11.2015 11:36
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_tekst.pdf)Prognoza_srod_tekst.pdfPrognoza - Tekst600 Kb27.11.2015 11:37
Pobierz ten plik (tekst_planu.pdf)tekst_planu.pdfTekst planu544 Kb27.11.2015 11:38
Pobierz ten plik (rys_mpzp_arkusz_147x149cm.jpg)rys_mpzp_arkusz_147x149cm.jpgRysunek prognozy oddziaływania planu na środowisko (projekt)41860 Kb27.11.2015 11:46
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12.11.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 13 listopada 2015 11:57

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony w terminie od 6 maja 2015r. do 8 czerwca 2015r. Z uwagi na wnioski, które wpłynęły w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu informujemy, iż do projektu planu wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • skorygowano zapisy w § 22, ust. 1, pkt.1 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 3.KDZ lokalizację obiektów małej architektury, realizowanych z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 22, ust. 2, pkt.8 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 3.KDZ możliwość urządzania parkingów z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 23, ust. 1, pkt.1 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2.KDL lokalizację obiektów małej architektury, realizowanych z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 23, ust. 2, pkt.6 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2.KDL możliwość urządzania parkingów z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • usunięto z projektu planu miejscowego ścieżki rowerowe oznaczone symbolami 1.KRp i 2.KRp;
 • wprowadzono na rysunku planu orientacyjny przebieg istniejącej trasy rowerowej zlokalizowanej wzdłuż południowej części czaszy zbiornika wodnego;
 • skorygowano zapisy w § 40, ust. 1, pkt.5 oraz ust 2. pkt.1 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenów oznaczonych symbolami 2.H/ZN, 3.H/ZN oraz 4.H/ZN realizację ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych, z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 37, ust. 1, pkt.2 dopuszczając - w obrębie terenów oznaczonych symbolami 1.MN/L oraz 2.MN/L - lokalizację obiektów i urządzeń związanych ze sportem i rekreacją;
 • usunięto z projektu planu teren oznaczony symbolem 1.KDP, przeznaczając ten obszar na cele zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych;
 • skorygowano na rysunku planu przebieg drogi oznaczonej symbolem 3.KDD oraz sposób jej połączenia z drogą oznaczoną symbolem 1.KDZ (zgodnie z jej aktualnym przebiegiem);
 • przesunięto na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny oznaczone symbolami 2.UP i 3.MN.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 listopada 2015r. do 30 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00 i wtorek – piątek od 7.15 do 15.15.
Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej: www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody o godz.13.00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 

 1. pisemnej,
 2. ustnie do protokołu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności ich opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2016r.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.11.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 listopada 2015 13:13

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

 

że, na wniosek Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, w dniu 02.11.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: ustaleniu lokalizacji urządzenia wodnego – przepustu drogowego oraz rowu odwodnieniowego w pasie drogi gminnej G-313 009T w miejscowości Rudnik na działce o numerze ewidencyjnym 133, gmina Brody.


W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 (tel. 41 271-13-40).

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02.11.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 06 listopada 2015 13:17

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, w dniu 02.11.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa na działkach o numerach ewidencyjnych: 236, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 279, 281/1, 282, 283, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 327, 328, 329, 330, 336, 353, gmina Brody.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 (tel. 41 271-13-40).

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Poprawiony: piątek, 06 listopada 2015 13:21
Więcej…
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 26 października 2015 13:10

W związku z rozstrzygnięciem III - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2015 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 01 października 2015 11:00

Wójt Gminy Brody ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.1118).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk-oferty.docDruk oferty91 Kb01.10.2015 11:02
Pobierz ten plik (oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc)oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc 22 Kb01.10.2015 11:03
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2015-09.pdf)Progr-wsp-op-2015-09.pdfProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi i in. podm. w 2015r.285 Kb01.10.2015 11:09
Pobierz ten plik (przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.doc)przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.docPrzykład wypełniania oferty na realizację zadania publicznego.164 Kb01.10.2015 11:10
Pobierz ten plik (zaktualiz-harm.doc)zaktualiz-harm.docZaktualizowany harmonogram realizacji zadania (należy go wypełnić w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowano)32 Kb01.10.2015 11:20
Pobierz ten plik (zaktualiz-opis-dzialan.doc)zaktualiz-opis-dzialan.docZaktualizowany opis działań (należy go wypełnić w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowano).30 Kb01.10.2015 11:21
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)druk-umowy.docWzór umowy90 Kb01.10.2015 11:21
Pobierz ten plik (sprawozdanie-druk.doc)sprawozdanie-druk.docDruk sprawozdania z realizacji zadania116 Kb01.10.2015 11:22
Pobierz ten plik (zaktualiz-kosztorys.doc)zaktualiz-kosztorys.docZaktualizowany kosztorys realizacji zadania (należy go wypełnić w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowano))42 Kb01.10.2015 11:26
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docxOświadczenie o danych rejestrowych organizacji10 Kb01.10.2015 11:29
Poprawiony: czwartek, 01 października 2015 11:37
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.09.2014 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 22 września 2015 13:31

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Piękna na nieruchomościach o nr ewid. 1169/1, 1167/1, 610, 611, 606/1 i miejscowości Lubienia ul. Jodłowa na nieruchomościach nr ewid.676/1, 675/1, 675/2 i 675/7 w gminie Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 18.09.2014 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.09.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Piękna na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 1169/1, 1167/1, 610, 611, 606/1 i miejscowości Lubienia ul. Jodłowa na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 676/1, 675/1, 675/2 i 675/7 w gminie Brody.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10.09.2015r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 22 września 2015 13:27

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Lubienia ul. Podlesie na działkach o numerach ewidencyjnych: 254/1, 256/1, 255, 259/3, 259/2, 73/1201

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 10.09.2015 r.

 

na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.09.2015 r. została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Lubienia ul. Podlesie na nieruchomościach nr ewidencyjnych: 254/1, 256/1, 255, 259/3, 259/2 i 73/1201 w gminie Brody.

Poprawiony: wtorek, 22 września 2015 13:31
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 24.08.2015r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 25 sierpnia 2015 12:22

 

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia jednostkowej zmiany

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Brody

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz.U. z 2015 poz. 199, ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały Nr XLVIII/294/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, w zakresie ujętym w w/w uchwale.

Poprawiony: wtorek, 25 sierpnia 2015 12:27
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 11:22

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela informatyki.


1. Nazwa i adres jednostki:
Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie Ruda, ul. Widok 1, 27-230 Brody
2. Stanowisko: nauczyciel informatyki
3. Wymiar wakatu: 10 godzin
4. Wymagania związane ze stanowiskiem :
Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
Mile widziane posiadanie uprawnień do nauczania matematyki, techniki,
Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
Nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 28.08.2015r.  w Zespole Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół w Brodach w godzinach od 8.15 do 14.15.
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 11:20

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki.
1. Nazwa i adres jednostki:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie Dziurów, ul. Słoneczna 1, 27-230 Brody
2. Stanowisko: nauczyciel matematyki
3. Wymiar wakatu: 13 godzin
4. Wymagania związane ze stanowiskiem :

Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
Mile widziane posiadanie uprawnień do nauczania informatyki, techniki,
Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
Nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 28.08.2015r. w Zespole Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół w Brodach w godzinach od 8.15 do 14.15.
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 11:27
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 18 sierpnia 2015 09:01

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2015 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

Poprawiony: wtorek, 18 sierpnia 2015 09:03
Więcej…
 
Spotkanie dla stowarzyszeń
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 17 sierpnia 2015 10:32

Wójt Gminy Brody zaprasza na walne zebranie reprezentantów organizacji pozarządowych działających na terenie gminie Brody. Spotkanie odbędzie się 7 września 2015r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3.

Poprawiony: poniedziałek, 17 sierpnia 2015 10:39
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2015r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 04 sierpnia 2015 10:07

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek: Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, Skarżysko-Kamienna ul. Jaskółcza 7, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieślę, przedstawiciela Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, ul. Jaskółcza 7, 26-110 Skarżysko- Kamienna,

Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2015 10:09
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 20.07.2015r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 04 sierpnia 2015 10:04

 

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek: Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, Skarżysko-Kamienna ul. Jaskółcza 7, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieślę, przedstawiciela Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, ul. Jaskółcza 7, 26-110 Skarżysko- Kamienna,

Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2015 10:07
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 3 lipca 2015r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 03 sierpnia 2015 10:39

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Młynek w pobliżu ul. Jodłowej, przeznaczonej do dzierżawy podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Marzena Bernat
Wójt Gminy Brody

Poprawiony: środa, 05 sierpnia 2015 10:42
Więcej…
 
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 09 lipca 2015 11:11

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.1118).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk-oferty.docDruk oferty91 Kb09.07.2015 11:17
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)druk-umowy.docDruk umowy na realizację zadania publicznego90 Kb09.07.2015 11:18
Pobierz ten plik (przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.doc)przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.docPrzykład wypełniania oferty na realizację zadania publicznego.164 Kb09.07.2015 11:19
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2015-zmiana-06-2015.pdf)Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2015r.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i in. podm. w 2015r.274 Kb09.07.2015 11:27
Pobierz ten plik (zaktualiz-harm.doc)zaktualiz-harm.docZaktualizowany harmonogram realizacji zadania32 Kb09.07.2015 11:28
Pobierz ten plik (zaktualiz-opis-dzialan.doc)zaktualiz-opis-dzialan.docZaktualizowany opis działań.30 Kb09.07.2015 11:28
Pobierz ten plik (zaktualiz-kosztorys.doc)zaktualiz-kosztorys.docZaktualizowany kosztorys realizacji zadania42 Kb09.07.2015 11:29
Pobierz ten plik (oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc)oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc 22 Kb09.07.2015 11:29
Pobierz ten plik (sprawozdanie-druk.doc)sprawozdanie-druk.doc 116 Kb09.07.2015 11:30
Poprawiony: czwartek, 09 lipca 2015 11:31
Więcej…
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni
Wpisany przez Paweł Zięba   
wtorek, 23 czerwca 2015 12:16

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Brody

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni ul. Iłżecka 20, 27 - 230 Brody

 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z póź. zm.) posiadająca stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, która spełnia łącznie następujące wymagania:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zarządzenie nr 82_2015.PDF)Zarządzenie nr 82_2015.PDFZarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 82/2015126 Kb23.06.2015 12:47
Poprawiony: wtorek, 23 czerwca 2015 12:47
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 19 czerwca 2015 roku
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 19 czerwca 2015 13:02

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: piątek, 19 czerwca 2015 13:04
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 8 czerwca 2015r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 09 czerwca 2015 14:12

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Brody

W związku z ogłoszeniem „ Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2015r." informujemy o możliwości wzięcia udziału w projektach:

1. Wzrostu aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.
Zainteresowanych udziałem w tym projekcie prosimy w terminie do 22.06.2015r. zgłosić do Urzędu Gminy Brody potrzeby w zakresie
- przeszkolenia potencjalnych pracowników w zakresie wykonywania pracy odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorcy
- korzystania z pracowników finansowanych w ramach projektu tj. stażystów lub pracowników subsydiowanych
- wykorzystania wsparcia w postaci wyposażenia lub doposażenia nowo tworzonych stanowisk pracy

2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. ( branżowo)
Zakres projektu obejmuje m.in:
- bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projektach prosimy zgłaszać się do pok.116 w Urzędzie Gminy Brody
Szczegóły dotyczące możliwości pozyskania pomocy udziela Stowarzyszenie „ Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej" tel.(041) 3074-938

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: wtorek, 09 czerwca 2015 14:16
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów placówek SP Brody, SP Lubienia, PG Krynki.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 13 maja 2015 12:38

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów następujących placówek:


1. Szkoły Podstawowej w Brodach ul. Szkolna 77, 27-230 Brody,
2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni ul. Iłżecka 20, 27 - 230 Brody,
3. Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Krynkach ul. Szkolna 1, 27-230 Brody

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Z58_2015.pdf)Z58_2015.pdfZarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 12 maja 2015r. 1117 Kb13.05.2015 14:07
Poprawiony: środa, 13 maja 2015 13:32
Więcej…
 
Obwieszczenie - plany miejscowe
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 30 kwietnia 2015 12:31

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Brody

podaje do publicznej wiadomości

 

zawiadamia się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o:

 

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2
  i 620/3, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 2, 7 i 23 lit. D, art. 39 ust. 1, 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1235 ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/62/2010 z dnia 29 października 2010 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/64/2010 z dnia 29 października 2010r - skorygowanej uchwałą Rady Gminy w Brodach XXXX/257/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. uchwały Rady Gminy w Brodach nr XXXVI/230/2013 z dnia 29 października 2013 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr XLIII/271/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r.

Zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt przedmiotowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są do publicznego wglądu w dniach od 6 maja 2015r. do 8 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3 w msc. Brody w godz. od 7.15 do 15.15 pok. 102, na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody pod adresem: www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni tj. do 30 czerwca 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosku złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (mpzp_Brody_prognoza_srod.pdf)Brody prognoza środow. 308 Kb06.05.2015 14:43
Pobierz ten plik (MPZP_Brody_prognoza_srod_rys.jpg)Brody prognoza rys 10026 Kb06.05.2015 14:45
Pobierz ten plik (MPZP_Brody_rys.jpg)Brody rys 9760 Kb06.05.2015 14:47
Pobierz ten plik (mpzp_Brody_tekst.pdf)Brody tekst 178 Kb06.05.2015 14:48
Pobierz ten plik (MPZP_dz_91_2_w_msc_Ruda_prognoza_srod_rys.jpg)Ruda prognoza środ. rys. 4965 Kb06.05.2015 14:49
Pobierz ten plik (MPZP_dz_91_2_w_msc_Ruda_rysunek.jpg)Ruda rysunek 4795 Kb06.05.2015 14:50
Pobierz ten plik (mpzp_dz_620_2 i 620_3_Brody_prognoza_srod.pdf)Brody dz. 620/2 i 620/3 prognoza środ. 282 Kb06.05.2015 14:51
Pobierz ten plik (mpzp_dz_620_2 i 620_3_Brody_tekst.pdf)Brody dz. nr 620/2 i 620/3 tekst 169 Kb06.05.2015 14:51
Pobierz ten plik (MPZP_dz_620_2 i 620_3_w_msc_Brody_prognoza_srod.jpg)Brody działka nr 620/2 i 620/3 prognoza środ. rys. 7293 Kb06.05.2015 14:54
Pobierz ten plik (MPZP_dz_620_2 i 620_3_w_msc_Brody_rys.jpg)Brody dz. 620/2 i 620/3 rys 7165 Kb06.05.2015 14:57
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietania 2015r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 22 kwietnia 2015 13:55

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2
  i 620/3, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/62/2010 z dnia 29 października 2010 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/64/2010 z dnia 29 października 2010r - skorygowanej uchwałą Rady Gminy w Brodach XXXX/257/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. uchwały Rady Gminy w Brodach nr XXXVI/230/2013 z dnia 29 października 2013 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr XLIII/271/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wrazprognozą oddziaływania na środowisko.

w dniach od 6 maja 2015r. do 8 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3 w msc. Brody w godz. od 7.15 do 15.15 pok. 116.

Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej: www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3 w msc. Brody o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 1. pisemnej,
 2. ustnie do protokołu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności ich opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (mpzp_Brody_prognoza_srod.pdf)Brody prognoza środ. 308 Kb06.05.2015 15:03
Pobierz ten plik (MPZP_Brody_prognoza_srod_rys.jpg)prognoza środ. rys. 10026 Kb06.05.2015 15:06
Pobierz ten plik (MPZP_Brody_rys.jpg)Brody rys. 9760 Kb06.05.2015 15:08
Pobierz ten plik (mpzp_Brody_tekst.pdf)Brody tekst 178 Kb06.05.2015 15:09
Pobierz ten plik (MPZP_dz_91_2_w_msc_Ruda_prognoza_srod_rys.jpg)Ruda prognoza środ. rys. 4965 Kb06.05.2015 15:11
Pobierz ten plik (MPZP_dz_91_2_w_msc_Ruda_rysunek.jpg)Ruda rysunek 4795 Kb06.05.2015 15:13
Pobierz ten plik (mpzp_dz_620_2 i 620_3_Brody_prognoza_srod.pdf)Brody dz. 620/2 i 620/3 prognoza środ. 282 Kb06.05.2015 15:14
Pobierz ten plik (mpzp_dz_620_2 i 620_3_Brody_tekst.pdf)Brody tekst 169 Kb06.05.2015 15:14
Pobierz ten plik (MPZP_dz_620_2 i 620_3_w_msc_Brody_prognoza_srod.jpg)Brody dz. 620/2 i 620/3 prognoza środ. 7293 Kb06.05.2015 15:16
Pobierz ten plik (MPZP_dz_620_2 i 620_3_w_msc_Brody_rys.jpg)Brody dz. 620/2 i 620/3 rys 7165 Kb06.05.2015 15:17
Pobierz ten plik (MPZP_dz_828_1 i 829_w_msc_Dziurow_prognoza_srod_rys.jpg)Dziurów prognoza środ. rys. 1821 Kb06.05.2015 15:33
Pobierz ten plik (MPZP_dz_828_1 i 829_w_msc_Dziurow_rys.jpg)Dziurów rys. 6670 Kb06.05.2015 15:35
Pobierz ten plik (mpzp_Dziurow_prognoza_srodowisko.pdf)Dziurów prognoza środowisko 258 Kb06.05.2015 15:36
Pobierz ten plik (mpzp_Dziurow_tekst.pdf)Dziurów tekst 139 Kb06.05.2015 15:36
Pobierz ten plik (mpzp_Ruda_prognoza_srod.pdf)Ruda prognoza środ. 310 Kb06.05.2015 15:37
Pobierz ten plik (mpzp_Ruda_tekst.pdf)Ruda tekst 173 Kb06.05.2015 15:37
Pobierz ten plik (mpzp_stykow_tekst_na_strone.pdf)Styków plan 557 Kb06.05.2015 15:39
Pobierz ten plik (Prognoza_srod.pdf)Styków prognoza środ. 600 Kb06.05.2015 15:39
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_str_tytulowa.pdf)Styków prognoza str. tytułowa 74 Kb06.05.2015 15:40
Pobierz ten plik (stykow_rys_mpzp_na_strone.jpg)Styków miejscowy plan rysunek 17131 Kb06.05.2015 15:43
Pobierz ten plik (stykow_rys_prog_srod.jpg)Styków prognoza środ. rys. 10298 Kb06.05.2015 15:50
Poprawiony: środa, 06 maja 2015 15:51
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 27.03.2015r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 27 marca 2015 00:00

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk na działkach o numerach ewidencyjnych: 125/1211, 127/1200, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1051/1, 1051/2, 1050, 1049, 1048/2, 1048/1, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043/1, 1043/2, 1042/2, 1042/1, 1041/2, 1041/4, 1041/3, 1039, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031/2, 1031/1, 1029, 1026, 1027, 1025/1, 1024, 1025/2, 1064, 890/2 położonych w miejscowości Lubienia oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 176/1203, 176/1202, 555 położonych w miejscowości Adamów.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 27.03.2015

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmn.) oraz art. 10§ 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 27.03.2015r. Została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

Poprawiony: czwartek, 26 marca 2015 13:31
Więcej…
 
Ogłoszenie dotyczące I otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 05 marca 2015 15:29

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2015 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)Druk umowy 90 Kb09.03.2015 15:31
Pobierz ten plik (zaktualiz-harm.doc)zaktualiz-harm.docZaktualizowany harmonogram - - niezbędny do podpisania umowy32 Kb09.03.2015 15:34
Pobierz ten plik (zaktualiz-kosztorys.doc)zaktualiz-kosztorys.docZaktualizowany kosztorys - niezbędny do podpisania umowy42 Kb09.03.2015 15:34
Pobierz ten plik (zaktualiz-opis-dzialan.doc)zaktualiz-opis-dzialan.docZaktualizowany opis działań - niezbędny do podpisania umowy30 Kb09.03.2015 15:35
Dostęp do tego URL (http://bip.brody.info.pl/attachments/article/425/oswiadczenie-krs1.doc)oswiadczenie-krs1.docOświadczenie dot. rejestru - niezbędne do podpisania umowy22 Kb09.03.2015 15:43
Poprawiony: poniedziałek, 09 marca 2015 15:44
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 5 marca 2015r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 05 marca 2015 10:52

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Bór Kunowski przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: czwartek, 05 marca 2015 10:54
Więcej…
 
Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 02 marca 2015 12:54

Wójt Gminy Brody                                                                                             Brody, dn. 03.03.2015 r.

 

PB.6733.02.2015

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 51 ust.1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk na działkach o numerach ewidencyjnych: 125/1211, 127/1200, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1051/1, 1051/2, 1050, 1049, 1048/2, 1048/1, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043/1, 1043/2, 1042/2, 1042/1, 1041/2, 1041/4, 1041/3, 1039, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031/2, 1031/1, 1029, 1026, 1027, 1025/1, 1024, 1025/2, 1064, 890/2 położonych w miejscowości Lubienia oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 176/1203, 176/1202, 555 położonych w miejscowości Adamów. prowadzone na wniosek Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, działającej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Pochecia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Wytwórczo – Handlowo – Usługowa „PROJEKT” z siedzibą w Starachowicach, ul. Olszynowa 1, 27 – 200 Starachowice,

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 03.03.2015 r. do 17.03.2015 r. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 116, w poniedziałki w godz. 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godz. 715-1515 oraz składać w terminie do 24.03.2015 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta na podstawie posiadanych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, po czym nastąpi wydanie decyzji administracyjnej dla przedmiotowej inwestycji.

 

Jednocześnie na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 5 KPA Wójt Gminy Brody zawiadamia, że przedłuża się do dnia 30.03.2015 r. termin zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jw.

Przedłużenie terminu, o którym mowa wynikało z konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień projektu decyzji z organami o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 
Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 29 stycznia 2015 15:13

Wójt Gminy Brody

ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk oferty 91 Kb29.01.2015 15:26
Pobierz ten plik (przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.doc)Przykłady i wyjaśnienia dotyczące wypełniania oferty 164 Kb29.01.2015 15:27
Pobierz ten plik (gminny-program-profilaktyki-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na2015.pdf)Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 204 Kb29.01.2015 15:29
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2015.pdf)Program Współpracy Gminy Brody z Organizacjami Pozarządowymi 286 Kb29.01.2015 15:30
Pobierz ten plik (oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc)Oświadczenie - niezbędny załącznik do oferty 22 Kb29.01.2015 15:31
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)Zaktualizowany harmonogram 32 Kb29.01.2015 15:36
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)Zaktualizowany kosztorys 42 Kb29.01.2015 15:36
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)Druk umowy 90 Kb29.01.2015 15:37
Pobierz ten plik (sprawozdanie-druk.doc)Druk sprawozdania 116 Kb29.01.2015 15:41
Poprawiony: czwartek, 29 stycznia 2015 15:46
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 26.01.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 26 stycznia 2015 15:17

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, działającej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Pochecia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Wytwórczo – Handlowo – Usługowa „PROJEKT” z siedzibą w Starachowicach, ul. Olszynowa 1, 27 – 200 Starachowice,

Więcej…
 
Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 19 stycznia 2015 12:54

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg z terenu gminy Brody i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (I. 7021.3.15.pdf)Informacja do UKE o zamiarze rozpoczęciaPismo Znak: I.7021.3.1563 Kb19.01.2015 14:29
Poprawiony: poniedziałek, 19 stycznia 2015 14:28
Więcej…
 
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w roku 2015r.
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 12 stycznia 2015 11:55

Wójt Gminy Brody informuje mieszkańców, że w 2015r. będzie prowadzona kontynuacja realizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brody na lata 2007-2032. Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na rok 2015r. będzie prowadzony do 31.03.2015r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wniosek-azbest-usuwanie-gmina-brody.doc)wniosek-azbest-usuwanie-gmina-brody.doc 40 Kb12.01.2015 11:57
Pobierz ten plik (zal1a.doc)zal1a.docZałącznik nr 1.34 Kb12.01.2015 13:35
Pobierz ten plik (zal2a.doc)zal2a.docZałącznik nr 2.37 Kb12.01.2015 13:36
Poprawiony: poniedziałek, 12 stycznia 2015 13:34
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Wpisany przez Paweł Zięba   
środa, 31 grudnia 2014 14:38

Wójt Gminy Brody 

  Brody, dn. 31.12.2014 r.

 

PB.6733.04.2014

OBWIESZCZENIE

z dnia 31.12.2014 r.

w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację

inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25 – 550 Kielce, działającej przez pełnomocnika: Biuro Projektów „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. ul. Ducala 11, 38 – 200 Jasło, reprezentowane przez Pana Bogusława Kras, w dniu 31.12.2014 r. została wydana decyzja Znak: PB.6733.04.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap IA zlokalizowany na terenie Gminy Brody na działkach o numerach ewidencyjnych: 154/1200, 143/1201, 144/1203, 356, 324, 144/1204, 303 w obrębie ewidencyjnym Lipie gm. Brody

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj do dnia 14.01.2015 r.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lipie,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

Poprawiony: środa, 31 grudnia 2014 14:42
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 18 listopada 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 18 listopada 2014 10:23

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości  gruntowych stanowiących własność Gminy Brody,  położonych w miejscowościach Styków i Bór Kunowski przeznaczonych do sprzedaży, podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni zgodnie z obowiązującą ustawą. 

             WÓJT
       Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości  gruntowych stanowiących własność Gminy Brody,  położonych w miejscowościach Styków i Bór Kunowski przeznaczonych do sprzedaży, podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni zgodnie z obowiązującą ustawą. 

             WÓJT
       Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 4 listopada 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 04 listopada 2014 09:54

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika: Pana Bogusława Kras, ul. Ducala 11, 38-200 Jasło

 

w dniu 04.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap IA zlokalizowany na terenie Gminy Brody na działkach o numerach ewidencyjnych: 154/1200, 143/1201, 144/1203, 356, 324, 144/1204, 303 w obrębie ewidencyjnym Lipie gm. Brody.

 

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 04.11.2014 r. do 18.11.2014 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 116 w godz. od 7.15 do 15.15 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 25.11.2014 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda

 

 

Poprawiony: wtorek, 04 listopada 2014 10:02
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 20 października 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 20 października 2014 09:16

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDNIK przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Więcej…
 
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020”
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 13 października 2014 08:54

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Poprawiony: poniedziałek, 13 października 2014 09:00
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 29 września 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 29 września 2014 09:21

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości STAW KUNOWSKI przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: poniedziałek, 29 września 2014 09:23
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 29 sierpnia 2014 10:38

Wójt Gminy Brody

Brody, dn. 29.08.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 29.08.2014 r.

w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację

inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

 

że, na wniosek Gminy Brody z siedzibą w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, działającej przez Pełnomocnika Pana Kazimierza Pochecia, prowadzącego działalność pod nazwą Firma Wytwórczo – Handlowo – Usługową „PROJEKT” z siedzibą w Starachowicach, ul. Olszynowa 1, 27 – 200 Starachowice, w dniu 29.08.2014 r. została wydana decyzja Znak: PB.6733.03.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz Młynek (ul. Leśna) na działkach o numerach ewidencyjnych: 238/2, 233/3, 231/1, 229/1, 227/1, 225/1, 220/3, 213/2, 211, 210, 209, 201/1, 198/1, 192/1, 190/2, 759/3, 759/2, 179/1, 177/1, 1134/1, 1134/12, 1134/11, 187/1, 173/1, 167/6, 167/8, 168/3, 172, 165/1, 163/1, 159/1, 158/2, 155/6, 153/1, 152/1, 143/1, 138/4, 137, 138/3, 136/4, 136/3, 132/1, 130/1, 131, 125/1, 125/3, 123/2, 116/2, 744, 175/1, 167/2, 166/1, 583, 155/4, 148, 139/2, 134/1, 126/2, 118/3, 110/1, 108/6, 102/1, 100/2, 94/1, 78/1, 76/2, 71/2, 68/2, 60/2, 56/2, 50/2, 48/1, 44/2, 40/2, 34, 27/3, 27/2, 25, 23/2, 23/1, 22, 21, 19, 18, 17/2, 10/1, 9/1, 580/3, 580/2, 577/1, 576, 572, 571, 570, 569, 567/2, 566, 563/1, 561/1, 557/3, 557/2, 555/1, 552/1, 551/1, 548/1, 547/2, 535/1, 531/1, 528/1, 522/1, 520/2, 518, 513/1, 512, 511, 510/1, 509/3, 509/2, 497/4, 495/6, 495/7, 497/5, 491/6, 491/5, 491/3, 639/2, 585, 639/7, 639/6, 639/3, 639/4, 640, 636, 635/2, 628/1, 624/1, 621, 620, 617, 613/1, 609/1, 612/2, 607, 606, 603, 602, 599/3, 599/4, 597/1, 596/1, 593, 592, 589, 587, 586/3, 586/2, 102/1226, 102/1227, 102/1205, 102/1212, 102/1224, 102/1223, 102/1222, 102/1221, 102/1220, 102/1219, 102/1218, 102/1217, 102/1216, 102/1215, 102/1214, 102/1213, 783, 125/1211, 125/1201, 125/1202, 125/1203, 125/1206, 125/1210, 125/1204, 125/1208, 734, 733, 732, 731, 730, 727/4, 728/2, 727/3, 726/2, 724, 723, 722/1, 721/1, 720/1, 718, 717, 716/2, 714/2, 714/5, 713/2, 712/2, 629/1, 709/3, 709/2, 708/1, 707, 706, 704, 702, 705, 695, 696, 741/4, 741/6, 697, 700, 630/1, 631/2, 632, 633, 634, 648/2, 736, 648/1, 649, 650, 641, 653/2, 652/2, 652/1, 647/5, 651, 647/4, 665/5, 665/3, 664/11, 664/4, 664/5, 664/7, 664/3, 663/4, 663/6, 662/1, 660/2, 660/1, 659/2, 656/3, 656/7, 656/8, 656/6, 654/1, 656/9, 656/10, 654/4, 654/3, 646, 645, 644, 643/1, 490/4, 490/3, 490/2, 489, 487, 486, 484, 357, 481/2, 480/1, 477/1, 476/1, 473/1, 472/1, 466/1, 461/1, 455/1, 454/1, 449/1, 448/1, 443/1, 442/1, 437/1, 756/1, 756/3, 430/1, 427/1, 426/3, 423/1, 422/1, 421/1, 419/1, 414/1, 769/1, 767/1, 401/4, 772/1, 398/3, 398/4, 396/1, 393/1, 392/1, 389/2, 388/2, 384/1, 383/1, 380/1, 379/1, 376/1, 375/2, 375/3, 377/1, 370, 368/2, 368/3, 367/1, 366/1, 365, 364/3, 364/2, 362/3, 362/5, 361/6, 361/7, 361/8, 360/1, 360/2, 359/2, 358, 196/2, 197/3, 205/2, 232/2, 233/2, 236/2, 242/2, 246/2, 248/2, 253/1, 256/1, 258/1, 260/1, 262/1, 274/1, 276/1, 280/1, 283/2, 762, 771/1, 298/3, 304/1, 306/2, 311/1, 315/1, 317/2, 321/3, 320/2, 321/4, 322/2, 325/2, 324/2, 328/2, 332/2, 334/2, 342/2, 345/3, 348/1, 350/4, 355/1 w obrębie ewidencyjnym Lubienia, gmina Brody oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 86/1, 84/1, 82/5, 82/4, 77/2, 76/2, 71/2, 70/2, 65/2, 1143/2, 64/3, 64/2, 57/1, 56/2, 49/2, 48/2, 41/2, 35/1, 34, 23/1, 22/2, 21/5, 21/4, 2/11, 2/3, 2/1, 1 w obrębie ewidencyjnym Młynek, gmina Brody.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj do dnia 12.09.2014 r.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

 • Tablicach ogłoszeń sołectw Lubienia i Młynek,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 
Obwieszczenie z dnia 14.08.2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 14 sierpnia 2014 13:13

OBWIESZCZENIE

z dnia 14.08.2014 r.

w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację

inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

 

że, na wniosek PP. Piotra, Danuty i Krzysztofa Woźniak, zam. Młynek, ul. Piękna 6, 27 - 230 Brody, w dniu 14.08.2014 r. została wydana decyzja Znak: PB.6733.02.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii energetycznej SN 15KV w miejscowości Młynek, gm. Brody na działkach o numerach ewidencyjnych 1185, 992/1, 611, 752/1 i 765/1.

Więcej…
 
Obwieszenie o zebraniu dowodów z dnia 08.08.2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 08 sierpnia 2014 14:43

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że na podstawie art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz Młynek (ul. Leśna) na działkach o numerach ewidencyjnych: 238/2, 233/3, 231/1, 229/1, 227/1, 225/1, 220/3, 213/2, 211, 210, 209, 201/1, 198/1, 192/1, 190/2, 759/3, 759/2, 179/1, 177/1, 1134/1, 1134/12, 1134/11, 187/1, 173/1, 167/6, 167/8, 168/3, 172, 165/1, 163/1, 159/1, 158/2, 155/6, 153/1, 152/1, 143/1, 138/4, 137, 138/3, 136/4, 136/3, 132/1, 130/1, 131, 125/1, 125/3, 123/2, 116/2, 744, 175/1, 167/2, 166/1, 583, 155/4, 148, 139/2, 134/1, 126/2, 118/3, 110/1, 108/6, 102/1, 100/2, 94/1, 78/1, 76/2, 71/2, 68/2, 60/2, 56/2, 50/2, 48/1, 44/2, 40/2, 34, 27/3, 27/2, 25, 23/2, 23/1, 22, 21, 19, 18, 17/2, 10/1, 9/1, 580/3, 580/2, 577/1, 576, 572, 571, 570, 569, 567/2, 566, 563/1, 561/1, 557/3, 557/2, 555/1, 552/1, 551/1, 548/1, 547/2, 535/1, 531/1, 528/1, 522/1, 520/2, 518, 513/1, 512, 511, 510/1, 509/3, 509/2, 497/4, 495/6, 495/7, 497/5, 491/6, 491/5, 491/3, 639/2, 585, 639/7, 639/6, 639/3, 639/4, 640, 636, 635/2, 628/1, 624/1, 621, 620, 617, 613/1, 609/1, 612/2, 607, 606, 603, 602, 599/3, 599/4, 597/1,

Poprawiony: piątek, 08 sierpnia 2014 14:48
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 15:16

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDNIK przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 24 lipca 2014 12:42

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że na podstawie art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii energetycznej średniego napięcia 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 1185, 992/1, 611, 752/1, 765/1 w obrębie ewidencyjnym Młynek gm. Brody, prowadzone na wniosek Państwa Piotra, Danuty Woźniak oraz Pana Krzysztofa Woźniak, zam. Młynek ul. Piękna 6, 27 – 230 Brody

Poprawiony: poniedziałek, 28 lipca 2014 08:44
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 21 lipca 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 21 lipca 2014 09:07

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowości STYKÓW, KRYNKI, BRODY przeznaczonych do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz Młynek (ul. Leśna)
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 07 lipca 2014 15:03

Wójt Gminy Brody                                                                                                         Brody, dn. 07.07.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek Gminy Brody z siedzibą w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, działającej przez Pełnomocnika Pana Kazimierza Pochecia, prowadzącego Firmę Wytwórczo – Handlowo – Usługową „PROJEKT” z siedzibą w Ambrożowie 40B, 27 – 225 Pawłów,

 

w dniu 07.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz Młynek (ul. Leśna) na działkach o numerach ewidencyjnych: 238/2, 233/3, 231/1, 229/1, 227/1, 225/1, 220/3, 213/2, 211, 210, 209, 201/1, 198/1, 192/1, 190/2, 759/3, 759/2, 179/1, 177/1, 1134/1, 1134/12, 1134/11, 187/1, 173/1, 167/6, 167/8, 168/3, 172, 165/1, 163/1, 159/1, 158/2, 157/1, 153/1, 152/1, 143/1, 138/4, 137, 138/3, 136/4, 136/3, 132/1, 130/1, 131, 125/1, 125/3, 123/2, 118/2, 116/2, 744, 175/1, 167/2, 166/1, 583, 155/4, 148, 139/1, 134/1, 126/2, 118/3, 110/1, 108/6, 102/1, 100/2, 94/1, 78/1, 76/2, 72/2, 68/2, 60/2, 56/2, 50/2, 48/1, 44/2, 40/2, 34, 27/3, 27/2, 25, 23/2, 23/1, 22, 21, 19, 18, 17/2, 10/1, 9/1, 580/3, 580/2, 577/1, 576, 572, 571, 570, 569, 567/2, 566, 563/1, 561/1, 557/3, 557/2, 555/1, 552/1, 551/1, 548/1, 547/2, 535/1, 531/1, 528/1, 522/1, 520/2, 518, 513/1, 512, 511, 510/1, 509/3, 509/2, 497/4, 495/6, 495/7, 497/5, 491/6, 491/5, 491/3, 639/2, 585, 639/7, 639/6, 639/3, 639/4, 640, 636, 635/2, 628/1, 624/1, 621, 620, 617, 613/1, 609/1, 612/2, 607, 606, 603, 602, 599/3, 599/4, 597/1, 596/1, 593, 592, 589, 587, 586/3, 586/2, 102/1226, 102/1227, 102/1205, 102/1212, 102/1224, 102/1223, 102/1222, 102/1221, 102/1220, 102/1219, 102/1218, 102/1217, 102/1216, 102/1215, 102/1214, 102/1213, 783, 125/1211, 125/1201, 125/1202, 125/1203, 125/1206, 125/1210, 125/1204, 125/1208, 734, 733, 732, 731, 730, 727/4, 728/2, 727/3, 726/2, 724, 723, 722/1, 721/1, 720/1, 718, 717, 716/2, 714/2, 714/5, 713/2, 712/2, 629/1, 709/3, 709/2, 708/1, 707, 706, 704, 702, 705, 695, 696, 741/4, 741/6, 697, 700, 630/1, 631/2, 632, 633, 634, 648/2, 736, 648/1, 649, 650, 641, 653/2, 652/2, 652/1, 647/5, 651, 647/4, 665/5, 665/3, 664/11, 664/4, 664/5, 664/7, 664/3, 663/4, 663/6, 662/1, 660/2, 660/1, 659/2, 656/3, 656/7, 656/8, 656/6, 654/1, 656/9, 656/10, 654/4, 654/3, 646, 645, 644, 643/1, 490/4, 490/3, 490/2, 489, 487, 486, 484, 357, 481/2, 480/1, 477/1, 476/1, 473/1, 472/1, 466/1, 461/1, 455/1, 454/1, 449/1, 448/1, 443/1, 442/1, 437/1, 756/1, 756/3, 430/1, 427/1, 426/3, 423/1, 422/1, 421/1, 419/1, 414/1, 769/1, 767/1, 401/4, 772/1, 398/3, 398/4, 396/1, 393/1, 392/1, 389/2, 388/2, 384/1, 383/1, 380/1, 379/1, 376/1, 375/2, 375/3, 377/1, 370, 368/2, 368/3, 367/1, 366/1, 365, 364/3, 364/2, 362/3, 362/5, 361/6, 361/7, 361/8, 360/1, 360/2, 359/2, 358, 196/2, 197/3, 205/2, 232/2, 233/2, 236/2, 242/2, 246/2, 248/2, 253/1, 256/1, 258/1, 260/1, 262/1, 274/1, 276/1, 280/1, 283/2, 762, 771/1, 298/3, 304/1, 306/2, 311/1, 315/2, 317/2, 321/3, 320/2, 321/4, 322/2, 325/2, 324/2, 328/2, 332/2, 334/2, 342/2, 345/3, 348/1, 350/4, 355/1 w obrębie ewidencyjnym Lubienia, gmina Brody oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 86/1, 84/1, 82/5, 82/4, 77/2, 76/2, 71/2, 70/2, 65/2, 1143/2, 64/3, 64/2, 57/1, 56/2, 49/2, 48/2, 41/2, 35/1, 34, 23/1, 22/2, 21/5, 21/4, 2/11, 2/3, 2/1, 1 w obrębie ewidencyjnym Młynek, gmina Brody

 

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 07.07.2014 r. do 21.07.2014 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 116 w godz. od 7.15 do 15.15 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 28.07.2014 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia i Młynek,

 • Na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 
Obwieszczenie dot. przebudowy linii energetycznej średniego napięcia 15 kV
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 26 czerwca 2014 13:13

Brody, dn. 26.06.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY BRODY

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek Państwa Danuty i Piotra Woźniak oraz Pana Krzysztofa Woźniak, zam. Młynek ul. Piękna 6, 27 – 230 Brody

 

w dniu 26.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii energetycznej średniego napięcia 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 1185, 992/1, 611, 752/1, 765/1 w obrębie ewidencyjnym Młynek gm. Brody.

 

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 26.06.2014 r. do 10.07.2014 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 116 w godz. od 7.15 do 15.15 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 17.07.2014 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek,

 • Na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

Poprawiony: czwartek, 26 czerwca 2014 13:20
 
Obwieszczenie z dnia 12.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 12 czerwca 2014 13:08

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 267);

Poprawiony: czwartek, 12 czerwca 2014 13:11
Więcej…
 
Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg
Wpisany przez Paweł Zięba   
wtorek, 27 maja 2014 12:57

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg z terenu gminy Brody i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (UKE 1.pdf)Informacja do UKE o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg 277 Kb27.05.2014 13:01
Pobierz ten plik (UKE 2.pdf)Informacja do UKE o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg cz. 2 171 Kb27.05.2014 13:01
 
Obwieszczenie o zebraniu dowodów
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 21 maja 2014 12:54

Brody, dn. 21.05.2014r.

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brody

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na podstawie art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I zlokalizowany na terenie Gminy Brody w ramach przedsięwzięcia pod pn.: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa; MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 654/2, 652/2, 654/3, 652/1, 651, 646, 585, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490/2, 174, 491/6, 495/5, 495/3, 497/5, 497/3, 502/1, 506/1, 507/1, 737/4, 508, 509/3, 510/3, 511, 512, 513/1, 515/1, 516/1, 518, 519, 520/1, 522/1, 524/1, 527/1, 528/1, 531/1, 532/1, 535/1, 536/1, 539/1, 540/1, 543/1, 544/1, 547/4, 548/1, 551/1, 552/1, 555/2, 557/4, 561/1, 563/1, 564/1, 575, 579/7, 579/3, 1, 2, 102/1202, 103/1200, 77/1200, 78/1200, 104/1200 w obrębie ewidencyjnym Lubienia gm. Brody oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 153/1200, 162/1200, 154/1200, 303, 300/2, 300/1, 299/1, 299/2, 297, 296, 302, 145/1201, 145/1202, 357, 146/1201, 132/1200, 133/1200 w obrębie ewidencyjnym Lipie gm. Brody, prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika: Pana Bogusława Kras, ul. Ducalla 11, 38-200 Jasło.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 21.05.2014r. do 04.06.2014r. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 116, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 oraz składać w terminie do 11.06.2014r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta na podstawie posiadanych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, po czym nastąpi wydanie decyzji administracyjnej dla przedmiotowej inwestycji.

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

 • Tablicach ogłoszeń sołectw Lubienia i Lipie,

 • Na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

Poprawiony: wtorek, 27 maja 2014 13:10
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 19 maja 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 19 maja 2014 07:35

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości LIPIE przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Więcej…
 
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
Wpisany przez Paweł Zięba   
środa, 14 maja 2014 14:17

WYKAZ MIEJSC
PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE
URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH
I PLAKATÓW WSZYSTKICH KOMITETÓW

 

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:


Adamów – tablice na ulicach: Starachowicka, Szkolna
Brody – tablice na ulicach: Akacjowa, Graniczna, Radomska , Piaskowa, Relaksowa, Staszica,
Szkolna, Tatrzańska, Starachowicka, Wójtowska,
Budy Brodzkie - tablice na ulicach: Północna
Bór Kunowski - tablice na ulicach: 4-go Lipca,
Dziurów -tablice na ulicach:
Krynki – tablice na ulicach : Cmentarna, Długa, Górna, Ostrowiecka, Pastwiska, Zakanale,
Kościelna, Ostrowiecka, Nad Zalewem, Poprzeczna
Kuczów - tablice na ulicach: Wysoka, Ostrowiecka
Lipie - tablice na ulicach: Starachowicka
Lubienia - tablice na ulicach: Wschodnia, Starachowicka
Młynek - tablice na ulicach: Przymiarki, Działki, Podgórska
Ruda - tablice na ulicach: Widok, Duża
Staw Kunowski - tablice na ulicach: Szkolna, Długa
Styków - tablice na ulicach: Świętokrzyska,
Jabłonna - tablice na ulicach:
Rudnik - tablice na ulicach: Ostrowiecka


Wójt Gminy Brody
/-/ Andrzej Przygoda

 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 14 maja 2014 08:46

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
do zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiskowo do zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 828/1 i 829 położonych w miejscowości Dziurów. Do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałą nr XLIII/271/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach.

Poprawiony: środa, 14 maja 2014 08:49
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 14 maja 2014 08:44

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 7 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz. U. z 2012 poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr XLIII/271/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 828/1 i 829 położonych w miejscowości Dziurów.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 14 maja 2014 08:42

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
do zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiskowo do zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4 położonych w miejscowości Brody. Do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałą nr XXXVI/230/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 14 maja 2014 08:38

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz. U. z 2012 poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr XXXVI/230/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4 położonych w miejscowości Brody.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 09 maja 2014 13:42


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (obwieszczenie_skan.pdf)obwieszczenie_skan.pdfOBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.227 Kb09.05.2014 13:44
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY BRODY
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 07 maja 2014 11:12

 


W celu uniknięcia ponoszenia dodatkowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody związanych z odsetkami oraz kosztami upomnień Wójt Gminy przypomina, że właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Brody ING bank Śląski nr 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448, w kasie Urzędu Gminy lub wyznaczonemu inkasentowi (sołtysowi) upoważnionemu do pobierania należności. Opłatę należy wnosić w okresach kwartalnych, tj.:

 

 1. za I kwartał do 15 marca każdego roku,
 2. za II kwartał do 15 maja każdego roku,
 3. za III kwartał do 15 września każdego roku,
 4. za IV kwartał do 15 listopada każdego roku.

W razie pytań i niejasności w powyższej sprawie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach pok. nr 115 lub pod numerem telefonu: (41)271-13-40.

 

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda


 

Poprawiony: środa, 07 maja 2014 11:38
 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 28 kwietnia 2014 14:21

Omawiany program współpracy ustanowiony został uchwałą Nr XXVII/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku; Zawierał on określenie celów, obszarów, zasad oraz form współpracy gminy Brody z III sektorem. Współpraca gminy Brody z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. z 2003 nr 96 poz. 873). Ma ona charakter finansowy i pozafinansowy.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 24 kwietnia 2014 12:41

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiskowo do zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 620/2, 620/3 położonych w miejscowości Brody. Do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałą nr X/64/2010 z dnia 29 października 2010 r, skorygowanej uchwałą nr XXXX/257/2014 z dnia 31.01.2014r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Poprawiony: czwartek, 24 kwietnia 2014 12:43
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 24 kwietnia 2014 12:39

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
ponownie zawiadamiam o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz. U. z 2012 poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr X/64/2010 z dnia 29 października 2010 r., skorygowanej uchwałą nr XXXX/257/2014 z dnia 31.01.2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 620/2, 620/3 położonych w miejscowości Brody.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 24 kwietnia 2014 12:37

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiskowo do zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, obejmującej obszar działki o numerze ewidencyjnym nr 91/2 położonej w miejscowości Ruda. Do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałą nr X/62/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 24 kwietnia 2014 12:35

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
ponownie zawiadamiam o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz. U. z 2012 poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr X/62/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody, obejmującej obszar działki o numerze ewidencyjnym nr 91/2 położonej w miejscowości Ruda.

Poprawiony: czwartek, 24 kwietnia 2014 12:37
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 24 kwietnia 2014 12:33

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody

 

Na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiskowo do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody. Do sporządzenia ww. planu miejscowego Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałą nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.

Poprawiony: czwartek, 24 kwietnia 2014 12:43
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 24 kwietnia 2014 12:30

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz. U. z 2012 poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar sołectwa Styków na terenie gminy Brody.

Poprawiony: czwartek, 24 kwietnia 2014 12:33
Więcej…
 
Obwieszczenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 11 kwietnia 2014 12:04

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Brody zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika: Pana Bogusława Kras, ul. Kaczorowy 164, 38-200 Jasło; w dniu 11.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Poprawiony: piątek, 11 kwietnia 2014 12:10
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 31 stycznia 2014 15:14

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika: Pana Bogusława Kras, ul. Kaczorowy 164, 38-200 Jasło (uzupełniony dnia 06.12.2013 r. i 16.12.2013 r. - e-mail),

Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 30 stycznia 2014 16:12

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowościach : Krynki, Brody, Ruda, Lubienia, Kuczów przeznaczonych do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2014 16:14
Więcej…
 
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert w 2014 roku
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 28 stycznia 2014 10:59

Wójt Gminy Brody

ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk-oferty.docDruk oferty.91 Kb28.01.2014 11:04
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)druk-umowy.docWzór umowy.90 Kb28.01.2014 11:05
Pobierz ten plik (gmina-Brody-regulamin-2-oko-2014.pdf)gmina-Brody-regulamin-2-oko-2014.pdfRegulamin II otwartego konkursu ofert w 2014r.368 Kb28.01.2014 11:05
Pobierz ten plik (sprawozdanie_druk.doc)sprawozdanie_druk.docWzór sprawozdania realizacji zadania.175 Kb28.01.2014 11:12
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)zaktualiz.harm.docDruk zaktualizowanego harmonogramu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.32 Kb28.01.2014 11:13
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)zaktualiz.koszt.docDruk zaktualizowanego kosztorysu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.42 Kb28.01.2014 11:13
Poprawiony: środa, 29 stycznia 2014 14:22
Więcej…
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 24 stycznia 2014 15:03

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2014 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)zaktualiz.koszt.docDruk zaktualizowanego kosztorysu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.42 Kb03.02.2014 16:07
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)zaktualiz.harm.docDruk zaktualizowanego harmonogramu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.32 Kb03.02.2014 16:07
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 9 stycznia 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 09 stycznia 2014 13:35

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

Poprawiony: czwartek, 09 stycznia 2014 13:39
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 8 stycznia 2014r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 08 stycznia 2014 12:41

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na podstawie art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I zlokalizowany na terenie Gminy Brody w ramach przedsięwzięcia pod pn.: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa; MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 654/2, 652/2, 654/3, 652/1, 651, 646, 585, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490/2, 174, 491/6, 495/5, 495/3, 497/5, 497/3, 502/1, 506/1, 507/1, 737/4, 508, 509/3, 510/3, 511, 512, 513/1, 515/1, 516/1, 518, 519, 520/1, 522/1, 524/1, 527/1, 528/1, 531/1, 532/1, 535/1, 536/1, 539/1, 540/1, 543/1, 544/1, 547/4, 548/1, 551/1, 552/1, 555/2, 557/4, 561/1, 563/1, 564/1, 575, 579/7, 579/3, 1, 2, 102/1202, 103/1200, 77/1200, 78/1200, 104/1200 w obrębie ewidencyjnym Lubienia gm. Brody oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 153/1200, 162/1200, 154/1200, 143/1201, 144/1203, 356, 324, 144/1204, 303, 300/2, 300/1, 299/1, 299/2, 297, 296, 302, 145/1201, 145/1202, 357, 146/1201, 132/1200, 133/1200 w obrębie ewidencyjnym Lipie gm. Brody, prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika: Pana Bogusława Kras, ul. Kaczorowy 164, 38-200 Jasło.

Więcej…
 
Plan pracy Rady Gminy w Brodach na pierwsze półrocze 2014r.
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 27 grudnia 2013 11:53

W załączniku publikujemy tematykę sesji Rady Gminy w Brodach w I półroczu 2014r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (skan.pdf)Plan pracy Rady Gminy w Brodach na I półrocze 2014r. 517 Kb14.03.2014 12:15
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 20 grudnia 2013 15:32

Wójt Gminy Brody

ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ustawa_pp.pdf)ustawa_pp.pdfUstawa o pożytku publicznym i wolontariacie224 Kb20.12.2013 15:38
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk-oferty.docDruk oferty.91 Kb20.12.2013 15:38
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)druk-umowy.docWzór umowy.90 Kb20.12.2013 15:39
Pobierz ten plik (oswiadczenie.doc)oswiadczenie.docOświadczenie - działalność gospodarcza.22 Kb20.12.2013 15:39
Pobierz ten plik (sprawozdanie_druk.doc)sprawozdanie_druk.docDruk sprawozdania z realizacji zadania.175 Kb20.12.2013 15:41
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)zaktualiz.harm.docDruk zaktualizowanego harmonogramu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.32 Kb20.12.2013 15:41
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)zaktualiz.koszt.docDruk zaktualizowanego kosztorysu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.42 Kb20.12.2013 15:42
Poprawiony: piątek, 20 grudnia 2013 15:44
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 16 grudnia 2013r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 grudnia 2013 14:54

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika: Pana Bogusława Kras, ul. Kaczorowy 164, 38-200 Jasło (uzupełniony dnia 06.12.2013 r. i 16.12.2013 r. - e-mail)

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 grudnia 2013 15:07
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 16.12.2013r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 grudnia 2013 13:11

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej nr działki 415 położonej w miejscowości Ruda przy ul. Południowej przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: poniedziałek, 16 grudnia 2013 13:12
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 2.12.2013r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 02 grudnia 2013 11:45

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej nr działki 373/2 położonej w miejscowości Krynki przy ul. Skalnej przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2013 11:46
Więcej…
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 20 listopada 2013 13:34

W związku z rozstrzygnięciem III - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2013 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zostały udzielone następujące dotacje:

Więcej…
 
Obwieszczenie o ponownym zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 30 października 2013 13:18

Brody, dn. 30.10.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

 

Wójt Gminy Brody zawiadamia o ponownym zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

 

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 2, 7 i 23 lit. D, art. 39 ust. 1, pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody. Zawiadamiam o zamieszczeniu pod numerem 199/2013 i 200/2013 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 

 

 

 

 
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE z dnia 23.10.2013 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 28 października 2013 12:10

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz

z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

zawiadamiam

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Brody_prognoza.pdf)Brody_prognoza.pdfPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRODY581 Kb28.10.2013 15:28
Pobierz ten plik (Brody_studium.pdf)Brody_studium.pdfZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRODY 1068 Kb28.10.2013 15:28
Pobierz ten plik (Brody_synteza.pdf)Brody_synteza.pdfZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRODY UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ180 Kb28.10.2013 15:28
Pobierz ten plik (prognoza.JPG)prognoza.JPGPrognoza odziaływania na środowisko7251 Kb28.10.2013 15:45
Pobierz ten plik (stan_istniejacy.JPG)stan_istniejacy.JPGUwarunkowania zagospodarowanie przestrzennnego.6920 Kb28.10.2013 15:48
Pobierz ten plik (kierunki_zagospodarowania_po_RDOS.JPG)kierunki_zagospodarowania_po_RDOS.JPGKierunki zagospodarowanie przestrzennego7506 Kb28.10.2013 15:51
Pobierz ten plik (infrastruktura.JPG)infrastruktura.JPGInfrastruktura techniczna - uwarunkowania4275 Kb28.10.2013 15:52
Poprawiony: poniedziałek, 28 października 2013 12:13
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 25.10.2013r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 25 października 2013 09:01

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej nr działki 157 o pow. 0,1900 ha oraz udział wynoszący 4/6 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr działki 155 o pow. 0,0600 ha, położonych w Borze Kunowskim przy ul. Źródlanej, przeznaczonych do sprzedaży, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Więcej…
 
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 5 LISTOPADA 2013r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 21 października 2013 14:58

 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 21.10.2013 r.
Termin zdjęcia wykazu : 04.11.2013 r.

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nieruchomość
z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Opis lokalu

Obowiązkowy rodzaj działalności w lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Uwagi

1.

BRODY, ul. Starachowicka 9

Lokal o pow. 8,06 m2

Kw 19477

 

Wieś i gmina Brody,

Dz. nr 1301

 

Lokal położony na I piętrze. Instalacja elektryczna i wod.-kan. oddzielna, c.o. –wspólna dla całego budynku. Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się będzie na zasadach obowiązujących
w budynku.

Usługi

Czynsz oraz opłaty za media –płatne do dnia 21 każdego miesiąca

100,00 zł

Budynek stanowi własność Gminy Brody,

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem: Paweł Zięba

Nr tel. 41 2711231

 

Stawka czynszowa ustalona w wyniku przeprowadzenia przetargu będzie waloryzowana narastająco raz w roku począwszy od dnia 1 marca danego roku, o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. Zmiana wysokości stawki czynszowej w wyniku wyżej wymienionych waloryzacji nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych w oparciu o ich nową wysokość. Zmiana w/w stawek i w związku z tym zmiana wysokości opłat miesięcznych za świadczenia dodatkowe nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie również płacić podatek od nieruchomości, w wysokości i w sposób określony w Uchwale Rady Gminy w Brodach. Jeżeli zachodzi konieczność zawieszenia na elewacji lub na innych częściach wspólnych budynku, reklam, tablic informacyjnych najemca zobowiązany będzie zawrzeć umowę oraz uiszczać opłaty wg stawek ustalonych w Uchwale Rady Gminy w Brodach.

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2013 15:00
 
Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 15 października 2013 14:26

Wójt Gminy Brody

ogłasza III OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ustawa_pp.pdf)ustawa_pp.pdfUstawa o pożytku publicznym i wolontariacie224 Kb15.10.2013 14:29
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk-oferty.docDruk oferty.91 Kb15.10.2013 14:30
Pobierz ten plik (druk-sprawozd.doc)druk-sprawozd.docdruk sprawozdania116 Kb15.10.2013 14:30
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)druk-umowy.docWzór umowy.90 Kb15.10.2013 14:31
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)zaktualiz.koszt.docDruk zaktualizowanego kosztorysu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.42 Kb15.10.2013 14:33
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)zaktualiz.harm.docDruk zaktualizowanego harmonogramu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.32 Kb15.10.2013 14:34
Pobierz ten plik (regulamin-3oko2013.pdf)regulamin-3oko2013.pdfRegulamin III otwartego konkursu ofert.378 Kb15.10.2013 14:34
Pobierz ten plik (Progr-wsp-na2013.pdf)Progr-wsp-na2013.pdfProgram współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok.180 Kb15.10.2013 14:35
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.doc)oswiadczenie-krs1.docOświadczenie - dane rejestrowe. Ten wypełniony załącznik jest wymagany do oferty.22 Kb15.10.2013 14:45
Więcej…
 
Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w ramach II otwartego konkursu ofert w 2013 roku.
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 25 września 2013 09:38

Na podstawie programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2013 roku przyjętym Uchwałą Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.11.2012 r.; uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz § 11 Regulaminu I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brody, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 115/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego z dnia 25 września 2013r. Wójt Gminy Brody udziela dotacji na realizację zadań zleconych w formie dofinansowania ich realizacji dla poniższych podmiotów:

Więcej…
 
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 7 października 2013r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 20 września 2013 14:33

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 7 października 2013r.

 

 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 20.09.2013 r.
Termin zdjęcia wykazu : 04.10.2013 r.

 

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nieruchomość
z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Opis lokalu

Obowiązkowy

rodzaj działalności

w lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Uwagi

1.

BRODY,

ul. Starachowicka 9

Lokal o pow. 8,06 m2

Kw 19477

 

Wieś i gmina Brody,

Dz. nr 1301

 

Lokal położony na I piętrze. Instalacja

elektryczna i

wod.-kan.

oddzielna, c.o.

-wspólna dla

całego budynku.

Rozliczenie opłat

za świadczenia

dodatkowe odbywać

się będzie

na zasadach

obowiązujących
w budynku.

Usługi

Czynsz oraz opłaty za media –płatne do dnia 21 każdego miesiąca

100,00 zł

Budynek stanowi własność Gminy Brody,

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem: Paweł Zięba

Nr tel. 41 2711231

 

Poprawiony: piątek, 20 września 2013 14:39
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 13.09.2013 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 13 września 2013 08:45

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w Brodach, oznaczonych nr działek 453 o pow.1,1600 ha i 1020/2 o pow.0,1063 ha, przeznaczonych do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania ze sfery pożytku publicznego
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 30 sierpnia 2013 13:33

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (regulamin-2oko13.pdf)II-OKO-regulaminRegulamin otwartego konkursu ofert.366 Kb30.08.2013 13:38
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk-oferty.docDruk oferty.91 Kb30.08.2013 13:40
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)Wzór umowyWzór umowy.90 Kb30.08.2013 13:40
Pobierz ten plik (druk-sprawozd.doc)druk-sprawozd.docWzór sprawozdania.116 Kb30.08.2013 13:41
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)zaktualiz.koszt.docDruk zaktualizowanego kosztorysu zadania.42 Kb30.08.2013 13:42
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)zaktualiz.harm.docDruk zaktualizowanego harmonogramu zadania.32 Kb30.08.2013 13:42
Pobierz ten plik (ustawa_pp.pdf)ustawa_pp.pdfUstawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.224 Kb30.08.2013 13:43
Pobierz ten plik (Progr-wsp-na2013.pdf)Progr-wsp-na2013.pdfProgram współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok.180 Kb30.08.2013 13:43
Pobierz ten plik (GKRPA2013.pdf)GKRPA2013.pdfGminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.132 Kb30.08.2013 13:44
Pobierz ten plik (oswiadczenie.doc)oswiadczenie.docOświadczenie - działalność gospodarcza.22 Kb30.08.2013 13:44
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 29.08.2013 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 29 sierpnia 2013 14:27

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w Krynkach, przeznaczonych do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 
Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 25 lipca 2013 12:54

Urząd Gminy Brody, do publicznej wiadomości podaje ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyski, na realizację zadania ze sfery pożytku publicznego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (brody-oferta-bank-zywnosci-ostrowiec-swietokrzyski-male-granty.pdf)Oferta Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności 975 Kb25.07.2013 12:58
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 15 lipca 2013 09:02

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Brody

podaje do publicznej wiadomości

 

zawiadamia się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 2, 7 i 23 lit. D, art. 39 ust. 1, pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3