Obwieszczenie o umorzeniu postepowania PDF Drukuj Email

Brody 22.03.2017

Znak:ZOŚ.6220.01.05.2017                                                                                                                                          

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o umorzeniu postępowania przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust 1 pkt
8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.)
,

 

informuję

 

że w dniu 15.03.2017r. została wydana decyzja o umorzenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowie i modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dostrzegalni przeciwpożarowej przeznaczonej do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonej w sprzęt do wykrywania pożarów działający z wykorzystaniem systemu łączności bezprzewodowej”.

Wniosek złożyło Nadleśnictwo Starachowice. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 Poniedziałek 8:00 – 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu jest Nadleśnictwo Starachowice.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

 

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Brody


Wpisany przez Michał Karwacki   
Data opublikowania: czwartek, 30 marca 2017 07:44
Poprawiony: czwartek, 30 marca 2017 07:52