Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, gmina Brody” PDF Drukuj Email

Znak: ZOŚ.6220.01.16.2016                                                               Brody dn. 15.12.2016r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 15.12.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, gmina Brody” realizowanego na działkach 145/1, 145/3, 146/2, 147/3, 148/1 obręb 0009 Lipie przez Gospodarstwo Rolne Krzysztof Niewczas, Tychów Nowy 60, 27-220 Mirzec.

Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 Poniedziałek 8:00 – 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

 

 

Marzena Bernat
Wójt Gminy Brody


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: wtorek, 20 grudnia 2016 09:31