Obwieszczenie dot. postepowania:Modernizacja odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, PDF Drukuj Email

Brody, dn. 31.10.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.01.14.2016                                                  

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.),

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że w związku z wystąpieniem Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Niewczas z dnia 17.03.2016r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, gmina Brody”, realizowanego na działkach ew. nr 145/1, 145/3, 146/2, 147/3, 148/1 obręb Lipie”, przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30 grudnia 2016r. Przedłużenie podyktowane jest brakiem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, dlatego koniecznym jest przedłużenie terminu na załatwienie przedmiotowej sprawy.   

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 07 listopada 2016 16:51
Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2016 16:55