OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY O WYDANIU POSTANOWIENIA PDF Drukuj Email

Brody, dnia 11.07.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.02.7.2016                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2016.23 ze zm.)

 

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 11 lipca 2016 r. (sygnatura sprawy: ZOŚ.6220.02.6.2016), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625T (15929) Krynki-Brody”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 13.04.2016 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię w dniu 07.07.2016r (sygnatura: WOO.II.4240.104.2016.PW.7), że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 05.05.2016 r. (sygnatura: : SE-V-4470/4/16 ) również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja. Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/w postanowienia w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Brody:   Poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 203, tel. 041- 271 13 40 wew. 217, w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lipca 2016 11:46
Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2016 11:50