OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email

Znak: PB.7624/3/09/10                                                                            

Brody dn.16.08.2010r

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 


Na podstawie  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję 

że w dniu 16.08.2010 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr PB.71/B/2010 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 778/1 w miejscowości Lubienia gmina Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Roberta Jędrzejewskiego. Z wydaną decyzją można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody http://www.bip.brody.info.pl natomiast z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach.

 


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Decyzja środowiskowa nr 02.2010.pdf)Decyzja środowiskowa nr 02.2010.pdfDECYZJA Nr 03/2010212 Kb18.08.2010 14:00

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 18 sierpnia 2010 13:57
Poprawiony: środa, 18 sierpnia 2010 14:03