Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów na odcinku Starachowice-Adamów-Styków" Drukuj

Brody, dnia 15.10.2015r.

Znak: ZOŚ.6220.04.2015                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 15 października 2015 r. (sygnatura sprawy: ZOŚ.6220.02.2015), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów na odcinku Starachowice – Adamów – Styków”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 30.07.2015 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię w dniu 08.10.2015r (sygnatura: WOO.II.4240.172.2015.MGN.), że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 10.08.2015 r. (sygnatura: : SE-V-4470/15/15 ) również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 15 października 2015 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja. Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/w postanowienia w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Brody:   Poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 203, tel. 041- 271 13 40 wew. 217, w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 22 października 2015 14:14