Obwieszczenie dot. Przebudowy mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Drukuj

Znak: ZOŚ.6220.02.2015                                                                  Brody dn., 23.07.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267, ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.),

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że w związku z wystąpieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z dnia 21.05.2014r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T – Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Brody na działkach nr ewid.: 383/2, 384, 357/1, 380/1, 382, 454/1”, przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 sierpnia 2015r. Przedłużenie podyktowane jest brakiem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, dlatego koniecznym jest przedłużenie terminu na załatwienie przedmiotowej sprawy.   

      Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203.

       

    Wójt Gminy Brody

 


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 29 lipca 2015 09:06
Poprawiony: środa, 29 lipca 2015 09:09