Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej nr inw. 747/220 PDF Drukuj Email

Znak: PB.6220.05.2014                                                                                         

Brody, dn. 25.11.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1235 ze zm.)

 

informuję

 

że w dniu 25.11.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi leśnej nr inw. 747/220 o dł. ok. 4600 m (od km 0+000 do km 4+600) w leśnictwie Zawały, obręb Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice realizowanego przez Nadleśnictwo Starachowice, ul. T. Krywki 14d, 27-200 Starachowice

Decyzja została wydana na wniosek Nadleśnictwa Starachowicae. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 1203 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 26 listopada 2014 12:55