Zawiadomienie ozakończeniu postepowania dowodowego dot. budowy stacji demontażu pojazdów PDF Drukuj Email


Brody dn. 02.09.2014r.

Znak: PB.6220.02.2014                                                                        

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 ze zm.),

zawiadamiam

że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”., prowadzone na wniosek Pana Michała Kani.

Strony postępowania zgodnie z art. 10 i 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. nr 203, telefon 41 271 13 40 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: wtorek, 02 września 2014 14:54