Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięzięcia polegajacego na przebudowie mostu w Stykowie na rzece Kamiennej PDF Drukuj Email

Brody, dn. 28.08.2014r.

Znak: PB.6220.03.2014                                                                                        

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1235 ze zm.)

 informuję

że w dniu 28.08.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dabrowa – Pawłów w miejscowości Styków na działce ewidencyjnej nr 426/11 obręb Styków, gmina Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl pod nr 194/2014.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 28 sierpnia 2014 13:37