Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. wznowienia postepowania administarcyjnego zakończonego decyzja ostateczną nr 01/2012 z dnia 8.04.2013r. znak: PB.6220.01.2012 PDF Drukuj Email

Brody, dn. 19.05. 2014r.

Znak: PB.6220.02.2014                                                                     

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 i 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Brody

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu postanowienia z dnia 19 maja 2013 r., znak: PB.6220.02.2014 , dot. wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Brody nr 01/2012 z dnia 08.04.2013r. znak: PB.6220.01.2012 w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”, którego treść podaje się poniżej:

Postanowienie

Na podstawie art. 149 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. ), w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

postanawiam

na wniosek strony Zakładu Usługowo – Handlowego „EWBUD - TRANS” Michał Kania wznowić postępowanie administracyjne zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Brody nr 01/2012 z dnia 08.04.2013r. znak: PB.6220.01.2012 w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”.

Uzasadnienie

W dniu 14 maja 2014 r. Zakład Usługowo – Handlowy „EWBUD – TRANS” Michał Kania złożył wniosek dot. zmiany decyzji Wójta Gminy Brody z dnia 8.04.2013r. znak PB.6220.01.2012 ustalającej środowiskowe uwarunkowania w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”.

Decyzja ostateczna zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. ), na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Postępowanie, zgodnie z wnioskiem strony wszczyna się w oparciu o przesłankę wymienioną w art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), tj. zgodę o zmianę decyzji ostatecznej wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z wnioskiem strony zmiana decyzji ostatecznej będzie polegała na zmianie sposobu zaopatrzenia planowanej inwestycji w wodę wskazanego w punkcie 2 ppkt. 9 w/w decyzji tj. pobór wody na cele bytowe z istniejącej gminnej sieci wodociągowej na podstawie stosownej umowy będzie zmieniony na pobór wody z wybudowanej własnej studni na działce nr 140/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jabłonna. W związku z tym, iż Inwestor na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zmienił sposób zaopatrzenia w wodę i zdecydował o wybudowaniu studni wierconej na własnym terenie, wystąpiła konieczność zmiany decyzji Wójta Gminy Brody nr 01/2012 z dnia 08.04.2013r. znak: PB.6220.01.2012, za czym przemawia słuszny interes strony. W związku z powyższym – postanawiam jak wyżej.

      Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony zainteresowane mogą brać czynny udział w postępowaniu, zgłaszać wnioski i dowody, jak również mogą wypowiedzieć się do całego zebranego materiału w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 pokój nr 203, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 10 czerwca 2014 r..

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 19 maja 2014 10:24