Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasku ze złoża Rudnik PDF Drukuj Email

Brody, dn. 21.01.2014r.

Znak: PB.6220.06.2013                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 21.01.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: na wydobywaniu kopalin (piasku) ze złoża „RUDNIK” położonego na części działek o nr ewid. 126/1, 127/1, 128/1, 125/7, 124, 290, 123 w miejscowości Rudnik, gmina Brody realizowanego przez „MARC-BUD” Marcin Łodej Usługi Budowlane; Godów 63a, 27-225 Pawłów

Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 115 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: wtorek, 21 stycznia 2014 14:32