Obwieszczenie o podjetej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stacji demontażu pojazdów PDF Drukuj Email

Brody, dn.08.04.2013r.

Znak: PB.6220.01.2012                                                                        

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 08.04.2013 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr 66/2013 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Michała Kani. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 

 

 

 

 

 

 


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 08 kwietnia 2013 13:46