Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia dot. ubezpieczenia skarpy rz. Kamiennej w km 84 w m. Krynki PDF Drukuj Email

Znak: PB.6220.03.2013                                                                         Brody dn. 26.02.2013r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 26 lutego 2013 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.03.2013), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Ubezpieczaniu skarpy rz. Kamiennej w km 84 w miejscowości Krynki, gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim; ul. Sienkiewicza 57; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 4 lutego 2013 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 20.02.2013r (sygnatura: WOO.II.4240.48.2013.PW.1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach pismem z dnia 12 lutego 2013 r. (sygnatura: : SE-V-446/1/13) stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do zajęcia stanowiska

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 26 lutego 2013 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Ubezpieczaniu skarpy rz. Kamiennej w km 84 w miejscowości Krynki, gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie”.

 

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/ postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 27 lutego 2013 12:08