Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi nr 0623 T Krynki Duże - Rudnik PDF Drukuj Email

Znak: PB.6220.04.2012                                       Brody dn., 05.02.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 5 lutego 2013 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.04.2012), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże – Rudnik” realizowanego przez Powiat Starachowicki – Zarząd Dróg Powiatowych; ul. Ostrowiecka 15; 27-200 Starachowice, w związku z wnioskiem z dnia 17 grudnia 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2013 r. (sygnatura: WOO-II.4240.12.2013.AS.1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 16 stycznia 2013 r. (sygnatura: SE-V4470/1/13) również nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko..

W związku z powyższym oraz po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 5 lutego 2013 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże – Rudnik”.

 

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: wtorek, 05 lutego 2013 14:29