Obwieszczenie wszczęcie postepowania przebudowa drogi powiatowej nr 0624 T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe PDF Drukuj Email

Znak: PB.6220.01.2013                                                                                    

Brody dn., 07.01.2013r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 03.01.2013r., Powiatu Starachowickiego – Zarząd Dróg Powiatowych, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0624 T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe na dz. nr ew.: 1300, 315, 335, 1304, 268/1201, 143/6, 143/1, 143/5, 1168, 143/3, 697, 145, 149, 150, 151/4, 161, 151/3, 151/2, 151/1, 152, 153, 154, 155/2, 155/1, 320/3, 158/1, 160/5, 160/6, 160/1, 162, 163/1, 164/1, 165, 166, 167/1, 169, 170/1, 173/1, 174/3, 371, 175, 269/1201, 268/1203, 58, 2, 99, 100, 1200/2, 131/2, 131/1, 1201, 132, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 141, 142, 130/12, 130/13, 130/15, 130/10, 316/2, 316/1, 317/3, 317/2, 318/1, 319/3, 319/12, 321/9, 321/11, 322/4, 323/7, 324/4, 325/10, 325/8, 325/6, 332/2, 1206/1, 332/3, 332/4, 367, 368, 369, 370, 333, 334, 331, 1192, 1191, 366, 1190, 352/2, 363/1 , 362/6, 361/10, 361/6, 935/2, 935/1, 351/2, 350/5, 349/2, 348/4, 348/3, 347/3, 347/5, 1194/1, 1193/1, 339, 338/2, 338/1, 337/6, 336, 330/2, 329/2, 329/4, 328/4, 327/7, 327/6, 327/23, 327/22, 327/1, obręb Krynki, dz. nr ew. 1307/4, 193/1, obręb Brody”.

 


 

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 116. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Brody i Krynki w miejscu planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 07 stycznia 2013 12:51
Poprawiony: poniedziałek, 07 stycznia 2013 12:55