Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Stacja demontażu pojazdów PDF Drukuj Email

Znak: PB.6220.01.2012                                                                   Brody dn., 10.12.2012r.

Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz 1227, z późn. zm.);

Wójt Gminy Brody
zawiadamia

że dnia 10.12.2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 04.01.2012r. na wniosek Pana Michała Kani.

Decyzja zostanie wydana przez Wójta Gminy Brody po wcześniejszym uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach;

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 116. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

W przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem wyrażonym licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w/w sprawie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa o której to zostanie umieszczone zawiadomienie na stronie internetowej Urzędy Gminy Brody http://bip.brody.info.pl/, tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 10 grudnia 2012 09:46