Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie obwałowania koryta odpływowego za Zbiornika Brody Iłżeckie PDF Drukuj Email

Znak: PB.6220.03.2012                                                                       Brody dn., 05.11.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10, 49 oraz 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 5 listopada 2012 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.03.2012), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie obwałowania koryta odpływowego za Zbiornika Brody Iłżeckie w km od 83+000 do 83+413 rzeki Kamiennej, w m. Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, w związku z wnioskiem z dnia 23 lipca 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 27 lipca 2012 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 29 października 2012 r. (sygnatura: WOO-II.4240.221.2012.PW.3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach pismem z dnia 17 sierpnia 2012 r. (sygnatura: SE-V446/16/12) stwierdził brak podstaw prawnych do zajęcia stanowiska.

W związku z powyższym oraz po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 5 listopada 2012 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie obwałowania koryta odpływowego za Zbiornika Brody Iłżeckie w km od 83+000 do 83+413 rzeki Kamiennej, w m. Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie”.

 

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

 


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 05 listopada 2012 14:41