Obwieszczenie o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu ZGM Zebiec Centrum Inowacyjnych Technologii i Serwisu dla Odlewnictwa i Wiertnictwa PDF Drukuj Email

Znak: PB.6220.02.2012                                                                   Brody dn.25.07.2012r.  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 24.07.2012 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr 112/2012 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu w ZGM Zębiec S.A. Centrum Innowacyjnych Technologii i Serwisu dla Odlewnictwa i Wiertnictwa”.

Decyzja została wydana na wniosek Zakładów Górniczo –Metalowych w Zębcu S.A. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 25 lipca 2012 13:58
Poprawiony: środa, 25 lipca 2012 14:11