Obwieszczenie o podjętej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na kontnuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 Drukuj

Znak: PB.6220.04.11                                                                          Brody dn.29.12.2011r.
 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję 

że w dniu 29.12.2011 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr PB.133.B.2011 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 położonego we wsi Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Sandry Przywoskiej. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 29 grudnia 2011 08:54
Poprawiony: czwartek, 29 grudnia 2011 08:59