Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pt. Kontynuacja eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie nr 1 PDF Drukuj Email

PB.6220.04.11                                                                

Brody dn., 07.12.2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, o wydaniu 06.12.2011r. postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 położonego we wsi Brody”, którego inwestorem jest Pani Sandra Przywoska

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116. Z wydanym postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 – dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach.

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 07 grudnia 2011 09:49
Poprawiony: środa, 07 grudnia 2011 09:54