Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dot. budowy stacji paliw w Młynku PDF Drukuj Email

Znak: PB.6220.02.11                                                                   Brody dn. 26.10.2011r.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21, 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 26.10.2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z myjnią bezdotykową i infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1224/3, 1223/3, 672/4, 1221/3, 1220/3, 655/6 w miejscowości Młynek gmina Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Jana Łęckiego zam. Lubienia. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji (informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr PB.103.B.2011).

 

Wójt Gminy Brody

-Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 26 października 2011 08:20
Poprawiony: środa, 26 października 2011 08:24