Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji PDF Drukuj Email

Znak: PB.6220.01.11                                                                              Brody dn.22.07.2011r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji odmawiającej wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 22.07.2011 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr PB.67/B/2011 decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 343/1, 344/1, 345/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Krynki, gmina Brody”

Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach.

 Wójt Gminy Brody

-Andrzej Przygoda


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 08 sierpnia 2011 14:36