Obwieszczenie wznowienie postepowania Drukuj

Znak: PB.6220.01.11                                                                                    Brody dn., 22.07.2011r. 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), zawiadamiam, że Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 22.07.2011r. znak: PB.6220.01.11 podjął zawieszone z Urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 343/1, 344/1, 345/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Krynki, gmina Brody”. Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Brody pokój nr 116, tel. 041-271-13-40 w godzinach 715 – 1515.


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 08 sierpnia 2011 14:26
Poprawiony: poniedziałek, 08 sierpnia 2011 14:33