OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email

Znak: PB.7624/05/10                                                                                                                                                                                     Brody dn.24.11.2010r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 24.11.2010 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr PB.103/B/2010 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krynki, gm. Brody z rur PVC-U Ø 160 mm w poboczu drogi powiatowej nr 0623 T ul. Długa oraz w poboczu drogi gminnej ul. Poprzeczna”.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Stanisława Bitner działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Gminę Brody. Z wydaną decyzją można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl natomiast ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Decyzja środowiskowa nr 05.2010.pdf)Decyzja 05/2010 235 Kb25.11.2010 11:10

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 25 listopada 2010 11:08