OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email

Znak: PB.7624/05/10                                                                     Brody dn. 08.11.2010r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia,  o wydaniu 08.11.2010r. postanowienia o odstąpieniu  od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krynki, gm. Brody z rur PVC-U Ø 160 mm w poboczu drogi powiatowej nr 0623 T ul. Długa oraz w poboczu drogi gminnej ul. Poprzeczna”, dla którego wnioskodawcą jest Gmina Brody

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.  Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Brody  przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116.  Z wydanym postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 – dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach.


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: wtorek, 09 listopada 2010 10:17