OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 01.12.2017r. PDF Drukuj Email

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STARSZY REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

 

 

1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

27-230 Brody, ul. Staszica 3

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Starszy Referent ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 3, 27-230 Brody

 

3. Wymagania konieczne (obligatoryjne)

 • wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia, administracja)
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
  • biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej,
  • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw:

-          ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

-          ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

-          rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

-          rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

 

4. Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
 • znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,
 • posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość programu księgowego AGEMA FK, programu kadrowo-płacowego AGEMA HR oraz programu Płatnik,
 • doświadczenie w pracy w ośrodku pomocy społecznej / jednostce samorządu terytorialnego,
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • komunikatywność, kreatywność.

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • dokonywanie wstępnej kontroli:

-          zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

-          kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 • bieżąca analiza realizacji budżetu,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
 • dokonywanie przelewów droga elektroniczną,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzanie list płac zgodnie z aktualnymi umowami o pracę i obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS,
 • naliczanie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
 • wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, a związanych z danym stanowiskiem pracy,

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • praca administracyjno – biurowa, praca przy komputerze
 • praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Staszica 3, 27-230 Brody, budynek piętrowy wyposażony w windę dla niepełnosprawnych

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na stanowisko Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

8. Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 • opinie, referencje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 

Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) i własnoręcznym podpisem.

 

9. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Staszica 3, poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek - piątek: 7.15-15.15 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Starszy Referent ds. księgowości” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 11.12.2017 r. do godz. 14,00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Brodach).

 

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

 

Postępowanie będzie się składać z dwóch etapów:

 

Etap I - Wstępna weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz wstępna ocena merytoryczna. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach (budynek Urzędu Gminy Brody), ul. Staszica 3, parter, p. 11.

 

 

 

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

/-/

Beata Szustak

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o wynikach naboru192 Kb14.12.2017 15:35

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 01 grudnia 2017 14:41
Poprawiony: piątek, 01 grudnia 2017 14:44