OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 września 2017r. Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.),

2) art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.)

3) uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

4) uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Brody ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania:

Lp.

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

Wysokość środków

na 2017r.

Wysokość środków na 2018r.

1.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3

36.000,00zł

72.000,00zł

 

 

III. Zasady zatrudnienia dziennego opiekuna

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które: 1. Spełniają łącznie wymogi określone w art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.) które:

1)dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

2)nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,

3)wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

4)nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

5) odbyły:

a)160-godzinne szkolenie, o którym mowa w art. 39 ust.l pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 poparte zaświadczeniem o ukończeniu kursu opiekuna dziennego wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), albo

b)40 godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego,

c)280 godzinowe szkolenie w zawodzie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zawierające pełen zakres programowy szkolenia 160 godzinowego

Z odbycia szkoleń wymienionych wyżej zwolnione są osoby które pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun,

 

2.Posiadają:

1)posiadają zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna,

3.Zadeklarują gotowość do świadczenia opieki w wymiarze 8 godzin dziennie, w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

IV.Termin realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w terminie od 09.10.2017r. do 30.06.2018r.

 

V.Warunki realizacji zadania:

1.Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych dzieciom od 20 tygodnia życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,

2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka,

4) zagwarantowanie dziecku, w porozumieniu z rodzicami, wyżywienia na czas pobytu dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z uchwałą Nr VIII/60/2017 Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna .

2. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Urząd Gminy w Brodach.

3. Wójt Gminy Brody będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę.

4.W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna zgodnie z Uchwałami:

1) Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

2) Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna

5.Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Wójta Gminy Brody na podstawie pisemnej umowy o świadczeniu usług dziennego opiekuna, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

6.Podstawową wyprawkę dla dziecka, w tym środki higieniczne zapewnia rodzic (opiekun prawny dziecka)

7.Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

 

VI.Termin składania ofert.

1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, w terminie do dnia 29 września 2017r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs ofert dziennych opiekunów" wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta.

2. Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Brody www.bip.brody.info.pl, pod ogłoszeniem o konkursie.

3. Przed złożeniem oferty wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące zadań konkursowych udzielą pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody Tel.271 12 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

4. Oferta winna spełniać warunki ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

5. W ofercie należy odpowiedzieć na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona).

6. Lista opiekunów dziennych zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

 

VII.Tryb i kryteria wyboru oferty.

1.Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Brody.

2.Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 03.10.2017 r.

3.Wybór ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o następujące kryteria:

1)kompletność oferty i załączników,

2)udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie,

Kryteria oceny merytorycznej

Punkty

Kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

do 5pkt

Doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

do 10 pkt

 

4.W pierwszej kolejności oferty będą oceniane pod względem formalnym.

5.Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

6.Decyzję o wyborze oferentów podejmuje Wójt Gminy Brody po zapoznaniu się z propozycjami zawartymi w protokole sporządzonym przez komisję konkursową.

7.Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

8.Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana, w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody.

9.Wójt Gminy Brody zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

10.Ogłoszenie o konkursie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna.

2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 39 ust.l ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust.l pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

4. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do pracy w charakterze dziennego opiekuna wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.

5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 z późn. zmianami) w celach przeprowadzania konkursu na opiekuna według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

 

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

 

IX. Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody tel. (41) 271 12 09.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

 

 

 


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zarządzenie Nr 133_2017.pdf)Zarządzenie Nr 133_2017.pdfZarządzenie Nr 133/2017 z dnia 08 września 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody"794 Kb08.09.2017 11:17
Pobierz ten plik (oswiadczenie.docx)oswiadczenie.docxZałącznik nr 1 do ogłoszenia13 Kb08.09.2017 11:18
Pobierz ten plik (oswiadczenie2.docx)oswiadczenie2.docxZałącznik Nr 2 do ogłoszenia14 Kb08.09.2017 11:19
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxOFERTA Dziennego opiekuna – podmiotu zgłaszającego ofertę16 Kb08.09.2017 11:39
Pobierz ten plik (tresc_ogloszenia.pdf)tresc_ogloszenia.pdfZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 133 /2017 z dnia 08 września 2017r.308 Kb08.09.2017 12:11
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wynikach naboru303 Kb06.10.2017 09:10

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 08 września 2017 10:58
Poprawiony: piątek, 08 września 2017 12:11