OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 04.09.2017r. PDF Drukuj Email

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

 

 

1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

27-230 Brody, ul. Staszica 3

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               ul. Staszica 3, 27-230 Brody

3. Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

4. Wymagania dodatkowe

 

 • znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy,
 • znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,
 • podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • komunikatywność, kreatywność,
 • predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

 

 

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku

- prowadzenie rachunkowości jednostki,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 

 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • praca administracyjno – biurowa, praca przy komputerze
 • praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Staszica 3, 27-230 Brody, budynek piętrowy wyposażony w windę dla niepełnosprawnych

 

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na stanowisko Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

8. Wymagane dokumenty

 

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 • opinie, referencje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 

Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) i własnoręcznym podpisem.

 

9. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Staszica 3, poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek - piątek: 7.15-15.15 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Główny księgowy” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14.09.2017 r. do godz.14 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Brodach).

 

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

 

Postępowanie będzie się składać z dwóch etapów:

 

Etap I - Wstępna weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz wstępna ocena merytoryczna. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Staszica 3, I piętro, p. 102.

 

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

Beata Szustak

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (kwestionariusz_osobowy.doc)kwestionariusz_osobowy.docKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE33 Kb05.09.2017 09:20
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o wynikach naboru194 Kb18.09.2017 15:25

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 04 września 2017 13:52
Poprawiony: poniedziałek, 04 września 2017 14:09