OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 marca 2017r. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 21 marca 2017r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko

młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe,

3. doświadczenie zawodowe: min. 1 roczny staż pracy,

4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,

5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość regulacji prawnych dotyczących : funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji;

2. znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów, projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;

3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym;

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

1. Monitorowanie aktualnych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych  oraz rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;

2. Współpraca z komórkami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych oraz załączników do projektu;

3. Prowadzenie dokumentacji  wnioskowanych i realizowanych projektów  oraz ich rozliczanie;

4. Koordynowanie procesu wdrażania projektów , które uzyskały dofinansowanie;

5. Archiwizacja dokumentacji projektu;

6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją projektów;

7. Sporządzanie okresowych informacji sprawozdań, raportów dotyczących realizowanych zadań z udziałem dofinansowań ze środków zewnętrznych.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys,

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 31 marca 2017r. do godz. 1500.

 

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub  telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wynikach naboru.PDF)informacja o wynikach naboru.PDFInformacja o wynikach naboru140 Kb05.04.2017 13:16

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 21 marca 2017 14:24
Poprawiony: środa, 05 kwietnia 2017 13:17