Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Referent ds. księgowości PDF Drukuj Email

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:
Referent ds. księgowości

 


Miejsce pracy: Brody
Region: świętokrzyskie


1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:
1. obywatelstwo polskie,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne i doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań),
7. umiejętność obsługi programu księgowego,
8. praktyczna znajomość Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, Kodeks Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów oświatowych, ochrony danych osobowych,
9. umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków.

 

2. Dodatkowe wymagania:
1. mile widziane: studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu stanowiska,
2. pożądane kompetencje osobiste i społeczne: umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, umiejętność myślenia analitycznego, zdolności matematyczne i rachunkowe, umiejętność koncentracji, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność.

 

3. Zakres obowiązków:
1. Nadzór nad obiegiem dokumentów, wyjaśnianie dokumentów z pracownikami innych działów,
2. Weryfikację faktur pod katem formalnych i rachunkowym,
3. Dekretowanie i wykonywanie operacji księgowych, zgodnie z przepisami prawa,
4. Przygotowanie zestawień i raportów księgowych,
5. Ustalanie sald kont księgowych, weryfikacja i analiza zestawienia obrotów i sald,
6. Czynny udział w zamknięciach miesiąca i roku,
7. Analiza wydatków na wynagrodzenie nauczycieli.

 

4. Wymiar etatu: 1,00 (pełen), zatrudnienie od 01.04.2017r..

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
a. List motywacyjny,
b. Curriculum Vitae
c. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
d. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności.
e. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
f. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
g. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
h. Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

7. Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referent ds. księgowości" w Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody ul. St. Staszica 3 w terminie do 28 marca 2017r. do godz. 1500, pokój nr 216, II piętro Urzędu Gminy w Brodach.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182)" .

 

Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody. I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
Dorota Grudnicka-Glina

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o wynikach naboru.24 Kb31.03.2017 08:29

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 14 marca 2017 15:36
Poprawiony: wtorek, 14 marca 2017 15:44