OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 marca 2017r . Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. PDF Drukuj Email

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 07 marca 2017r .

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy,
 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych dotyczących : funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji;
 2. znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów, projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
 3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym;

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Monitorowanie aktualnych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
 2. Współpraca z komórkami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych oraz załączników do projektu;
 3. Prowadzenie dokumentacji  wnioskowanych i realizowanych projektów  oraz ich rozliczanie;
 4. Koordynowanie procesu wdrażania projektów , które uzyskały dofinansowanie;
 5. Archiwizacja dokumentacji projektu;
 6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją projektów;
 7. Sporządzanie okresowych informacji sprawozdań, raportów dotyczących realizowanych zadań z udziałem dofinansowań ze środków zewnętrznych.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 17 marca 2017r. do godz. 15,00.

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.PDF)Informacja.PDFInformacja o wynikach naboru.136 Kb21.03.2017 14:24

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 07 marca 2017 15:27
Poprawiony: wtorek, 07 marca 2017 15:32