OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 marca 2017r . Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. komunalnych. PDF Drukuj Email

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 07 marca 2017r .

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. komunalnych

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 letni staż pracy,
 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych;
 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym;
 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

Zakres obowiązków na stanowisku:

między innymi;

 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu nieruchomości objętych zasobem gminnym;
 2. Utrzymanie i monitorowanie oznakowania nazewnictwa ulic;
 3. Nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych w celu zapewnienia estetyki miejsc między innymi takich jak: park gminny, pomniki przyrody;
 4. Realizacja utrzymania czystości i porządku na terenie gminnym z wyłączeniem pasa drogowego;
 5. Przygotowanie projektu zlecenia realizacji danego zadania wraz z kalkulacją;

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys,

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta ds. komunalnych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 17 marca 2017r. do godz. 15,00.

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

 

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO1178 Kb24.03.2017 11:56

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 07 marca 2017 15:22
Poprawiony: wtorek, 07 marca 2017 15:32