Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody PDF Drukuj Email

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

Specjalista ds. płacowo - socjalnych

Miejsce pracy: Brody
Region: świętokrzyskie

 1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

  • obywatelstwo polskie,

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,

  • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  • wykształcenie średnie i 8-letni staż pracy lub wyższe i 3-letni staż pracy (preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne i doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań, w szczególności w uczelni publicznej),

  • umiejętność obsługi programu płacowego i programu Płatnik

  • praktyczna znajomość ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych, ustawy o systemie oświaty, przepisów prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie rozliczania składek i naliczania zasiłków

  • umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków.

 

 

 1. Dodatkowe wymagania:

  • mile widziane: studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu stanowiska,

  • pożądane kompetencje osobiste i społeczne: umiejętność myślenia analitycznego, zdolności matematyczne i rachunkowe, umiejętność koncentracji, orientacja na klienta, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 1. Zakres obowiązków:

  • sporządzanie list płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

  • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

  • realizacja obowiązków pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.

  • sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego.

 1. Wymiar etatu: 1,00 (pełen), zatrudnienie od 01.02.2017r..

 2.   Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • List motywacyjny,

  • Curriculum Vitae

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

  • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności.

  • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
   Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny. 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 2. Sposób i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko specjalisty ds. płacowo-socjalnych” w Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody ul. St. Staszica 3 w terminie do 27 stycznia 2017r. do godz. 1500, pokój nr 216, II piętro Urzędu Gminy w Brodach.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182)” .


Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody. I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Brody


Dorota Grudnicka-Glina

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.PDF)informacja.PDFInformacja o wynikach naboru122 Kb01.02.2017 14:41

Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: środa, 18 stycznia 2017 08:18
Poprawiony: środa, 01 lutego 2017 14:42